ค้นพบจำนวน 204 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนอนุบาลในฝัน ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลณัฐชา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ถ.วางยาว-ท่าโบสถ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนหลวงพ่อขาว ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนสาครพิทยาคม ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนสรรพยาวิทยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนสรรคบุรี ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ซ.พหลโยธิน ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนพระยาตาก ซ.340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนพณิชยการชัยนาท ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมถ์ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ซ.พหลโยธิน ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนอนุบาลหันคา ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง ซ.ชน. 4003 จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ซ.ท้องพระโรง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ ซ.ชน. 5023 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ซ.3213 จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน ถ.สามง่าม 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดแหลมหว้า ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหางแขยง (สถิตราษฎร์บำรุง) ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหัวหว้า ซ.ชน. 4024 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหัวตะพาน ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดหัวเด่น ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหนองโสน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดหนองพังนาค ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหนองพญา ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองน้อย ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองตาตน ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหนองแซง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.3213 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองแขม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดสุขารมย์ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสิงห์ ซ.ชน. 5023 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดสะพาน ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดส่องคบ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดสระไม้แดง ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดสระเนินพระราม ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสระดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดสมอ ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดศรีสโมสร ซ.3213 จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดศรีวิชัย ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสิตาราม ซ.3211 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดวังหมัน ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ซ.3213 จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดโรงวัว ซ.1 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดระนาม ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดยางศรีมงคล ซ.AH1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ ซ.AH1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดมะฝ่อ ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดมะปราง ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์มงคล ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดโพธาราม ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดพิกุลงาม ซ.3244 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดพระแก้ว ซ.3010 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดฝาง ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ ซ.ชน. 3004 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดบ้านหนอง ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดบ้านกลำ ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดบ่อแร่ (วิจิตรราษฎร์บำรุง) ซ.ชน. 4006 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดบ่อยายส้ม ซ.ชน. 4001 จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดเนินถ่าน ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดเนินขาม ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดธรรมามูล ซ.ชน. 5001 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดทุ่งกระถิน ซ.3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ ถ.วางยาว-ท่าโบสถ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดท่าแก้ว ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง