ค้นพบจำนวน 415 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหัวดง ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 72180
โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 10540
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ซ.2256 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ซ.311 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงเรียนอนุบาลทหารบกจังหวัดลพบุรี ซ.วัดไก่ 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ซ.2219 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ซ.2260 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
โรงเรียนหนองรีวิทยา ถ.สุระนารายณ์ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ซ.พหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย ซ.205 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ซ.ชลประทาน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์(วัดสระพานอิฐ) ซ.บ้านสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเทศบาลเมืองลพบุรี ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเทศบาลเมืองลพบุรี(ฝ่ายอนุบาล) ซ.เพทราชา ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนสัตยาไส ถ.สุระนารายณ์ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ซ.3326 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
โรงเรียนวรพิทยา ซ.สีดา ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวรกิจพิทยา ซ.ใหญ่ 7 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา ซ.3028 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนรัตนศึกษา ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนยางรากวิทยา ซ.2340 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
โรงเรียนยงค์สุรีศึกษา ซ.พหลโยธิน ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา ซ.พหลโยธิน ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนโพธิ์นิมิต ซ.2212 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ซ.3017 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซ.ราชมนู ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพิบูลย์สงเคราะห์ 1 ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพัฒนานิคม ซ.3017 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงเรียนพัฒนปัญญา ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพระวรสาร ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนพระนารายณ์ ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพรหมรังษี ซ.3017 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์ ซ.ท่ามะนาว 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนปิยะบุตร ซ.3024 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี ซ.ริมชล 4 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอารีย์สวัสดิ์ ซ.สุระนารายณ์ 13 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ซ.21 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) ถ.สุระนารายณ์ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
โรงเรียนอนุบาลสร้างพัฒนา ซ.3326 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ ซ.3326 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง ซ.พหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ซ.คมบาง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ ซ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม ซ.3017 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงเรียนอนุบาลบำรุงศึกษา ซ.ใหญ่ 1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด ถ.สุระนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ ซ.3016 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร ซ.3028 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ ซ.1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล ซ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนวินิตศึกษา ซ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดอัมพวัน ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง ซ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดหัวสำโรง ซ.3027 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงเรียนวัดห้วยสะอาด ซ.21 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ซ.พหลโยธิน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม (วิสุทธศีลสังวร) ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด (แจ้งยุบลราษฎร์อุทิศ) ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดหนองหิน ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดหนองหลวง ซ.ชลประทาน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดหนองโสน ซ.2089 ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงเรียนวัดหนองพิมาน ซ.เทอดเกียรติ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนวัดหนองปลิง ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดหนองบัวขาว ซ.สารวัตรกำนัน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดหนองนา ซ.3333 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โรงเรียนวัดหนองตะโก ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดหนองคู ซ.พหลโยธิน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน ซ.3354 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ถ.คชเสนีย์ ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ซ.2282 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) ซ.1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดสำราญ ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว ซ.3196 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร ซ.พหลโยธิน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนวัดสะพานคง ซ.3326 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนวัดสะแกราบ ซ.Sura Narai Rd ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ถ.สุระนารายณ์ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี ซ.2282 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ ซ.นเรศวร 26 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดสระตาแวว ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง ซ.3024 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดสนามไชย ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โรงเรียนวัดศิริบรรพต ถ.คชเสนีย์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โรงเรียนวัดศรีธรรมโสภณ ซ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดวังหัวแหวน ซ.1 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โรงเรียนวัดวังวัด ซ.2340 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
โรงเรียนวัดวังใต้ (สว่างสมศักดิ์ราษฎร์บำรุง) ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง