ค้นพบจำนวน 73 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนสุนทรวิทยา ถ.บางเอียน ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ซ.อย. 2055 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนสอนศาสนาซบีลุ้ลคอยร้อต ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ซ.3060 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนมูลนิธิสันติธรรมอิสลาม ซ.3060 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนปากกรานพิทยา ซ.3469 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนประตูชัย ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ.3469 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ซ.3469 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอรุณประเสริฐ ซ.ป่ามะพร้าว ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ถ.,อู่ทอง 48, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.ชีกุน ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา ถ.,บางเอียน 10, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ซ.3477 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดหันตรา ซ.3061 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.อย. 4009 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ (ธรรมวงศ์วิทยาคาร) ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดพระญาติการาม ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดพระงาม ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) ถ.,คานเรือ, ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดป่าโค ซ.3053 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดปากกราน ซ.อย. 4018 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดป้อมรามัญ (พรหมรังษีอนุสรณ์) ซ.อย. 2003 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ถ.เจดีย์-วัดดุสิตดาราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดธรรมมิกราชพิทยา ซ.นเรศวร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดท่าใหม่ ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดทรงกุศล ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดโตนด ซ.AH2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) ซ.309 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดดุสิตาราม ถ.,ต้นโพธิ์, ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดช้างใหญ่ ซ.บ้านโรงนา ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดช่างทอง ซ.3477 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดเกตุ ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง) ซ.309 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดกะสังข์ ถ.วัดระญาติการาม-วัดกระสัง ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดกษัตราธิราช ซ.3412 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง) ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ซ.3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนประชาศึกษา ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่ที่ 2 ซ.3469 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนเนี๊ยะมาตุลอิสลาม ซ.3469 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนนูรุ้ลยะมาล ซ.3060 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนธรรมิกราชวิทยา 2 ซ.บ้านโรงนา ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ซ.คลองท่อ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย ซ.U-thong Rd ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ซ.3060 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา ถ.,อู่ทอง 30, ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการอยุธยา ซ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนตำหนักเพนียด ซ.3060 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย ซ.3469 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ถ.ชีกุน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ซ.U-thong Rd ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ซ.ป่าโทน ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยสุขมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ซ.347 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา ซ.AH1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา ซ.AH1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ซ.U-thong Rd ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ.,อู่ทอง 14, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ.,ปรีดีพนมยงค์ 9, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง