ค้นพบจำนวน 52 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ถ.,บ้านกลาง 1/4, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสุลักขณะ ซ.อยู่เจริญ 8 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา ถ.,กำนันเหยิน สายเนตรงาม, ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสารินันทน์ ถ., 2/2, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนสาธิตแห่งวิทยาลัยรังสิต ถ.เอกประจิม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนรังสิตวิทยา ถ., 1/13, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนแม่พระมารีอุปถัมภ์ ซ.307 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนเมืองเอกศึกษา ถ.เอกอุดร ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ ซ.345 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลอูนากูล ซ.เอกบูรพา 5 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลสุรัชนันท์ ถ.เทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก ถ.เอกทักษิณ 9 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ถ.เลียบคลองเปรม ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.อบจ. ปท. 2005 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดรังสิต ซ.กำแพงเพชร 6 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดมะขามศรีพิทยาคาร ถ.,บ้านกลาง 3/2, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ซ.อบจ. ปท. 1019 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน ซ.บางกะพึง ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดเปรมประชากร ถ.,วัดเปรมประชา 3, ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดโบสถ์ ถ.,บ้านกลาง 4/9, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางพูน ซ.รังสิต-ปทุมธานี 43 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางนางบุญ ถ.,ใจเอื้อ 2, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางตะไนย์ ซ.นบ. 3055 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางเดื่อ ซ.ปทุมธานี-สายใน ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดบางคูวัด ถ.ราษฎรบำรุง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดนาวง ถ.,อยู่สบาย, ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดเทียนถวาย ถ.,รวมรุ่งเรือง, ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดดาวเรือง ซ.ปท. 5029 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดชินวราราม ถ.,วัดชินวราราม, ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดฉาง ซ.โสภา ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดโคก ถ.เทศบาล 2 ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนวัดกุฏิทอง ถ.บางกุฏีทอง ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนประคองศิลป์ ถ.,เทศสัมพันธ์ 1, ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนปทุมวิไล ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนปทุมธานีนันทมุณีบำรุง ถ.เทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา ถ.,ร่วมสุข, ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนบ้านพลอย ซ.เอกบูรพา 1 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ ถ.เรียบคลองบางโพธิ์เหนือ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนนานาชาติเพรทออสเตรเลีย ซ.345 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง ซ.307 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี ซ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ถ.,บ้านกระแชง 12, ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดี่ ถ.บางกระดี่-ไทรน้อย ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ถ.,บ้านกลาง 5/8, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนขจรทรัพย์ ซ.3100 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ซ.307 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ.,บ้านกลาง 1/1, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ถ.,บ้านกลาง 5/8, ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
มหาวิทยาลัยรังสิต ถ.เอกประจิม ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง