ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ถ.รุ่งประชา อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ถ.รุ่งประชา อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดเจ้าอาม ซ.ขุมทรัพย์สกุลพร 1 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ซ.จรัญสนิทวงศ์ 45 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลบุษกร ซ.บรมราชชนนี 11 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนภาวนาวิทยา ซ.บางขุนนนท์ 20 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม ถ., จรัญสนิทวงศ์ 45 แยก 7, อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ ซ.รามคำแหง 119 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจรัญสนิทวงศ์ ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 41 แยก 5, อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนจรัญสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 41 แยก 4, อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนดิลกศึกษา ซ.บางขุนนนท์ 17 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ ซ.บางขุนนนท์ 17 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนศิษย์วัฒนา ถ.จรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดศรีสุดาราม ซ.บางขุนนนท์ 6 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดดุสิตาราม ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 1 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย ซ.อรุณอมรินทร์ 24 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดมะลิ ซ.อำนวยผล 2 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดอมรินทราราม ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลฐนิตา ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนดรุณวัฒนา ถ.อิสรภาพ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดวิเศษการ ถ.,วัดวิเศษการ, ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอานันท์วิทยาพณิชยการ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 33 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลจิรภา ซ.จรัญสนิทวงศ์ 31/1 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลสุรวิทยา ถ.,สุกัญญา, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนศิลปะมหานาค ซ.จรัญสนิทวงศ์ 31 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลสุนิภา ซ.จรัญสนิทวงศ์ 31 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดมหรรณพ์ ถ.,วัดยาง, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดยางสุทธาราม ถ.,วัดยาง, บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนสุภัทรา ซ.อรุณอมรินทร์ 20 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนโฆสิตสโมสร ซ.อรุณอมรินทร์ 18 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลแสงศึกษา ซ.อิสรภาพ 44 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนสนธิศึกษา ซ.พร้อมพัฒนผล บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ซ.อรุณอมรินทร์ 18 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลมีลำใย ซ.จรัญสนิทวงศ์ 28 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 28 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี ถ.จรัญสนิทวงศ์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก ซ.อิสรภาพ 39 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนเทพกาญจนา ซ.อิสรภาพ 39 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดอัมพวา ซ.จรัญสนิทวงศ์ 22 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดพระยาทำ ซ.อรุณอมรินทร์ 17 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี ซ.จรัญสนิทวงศ์ 25 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนศุภวรรณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 22 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ถ.อิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา ซ.อิสรภาพ 35 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ซ.จรัญสนิทวงศ์ 18 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ศึกษา ซ.จรัญสนิทวงศ์ 19 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โรงเรียนวัดบางเสาธง ถ.,จรัญสนิทวงศ์ 19 แยก 12, บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดารามวรวิหาร ซ.บางขุนนนท์ 6 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง