ค้นพบจำนวน 71 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์วัดแก้วฟ้า ถ.,วัดแก้วฟ้า, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลขส.ทบ. ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยธินบูรณะ ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดจันทรสโมสร ถ.,สามเสน 25, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนศรีดรุณ ถ.,สามเสน 30, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนราชินีบน ซ.เขียวไข่กา ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ถ.,วัดประชาระบือธรรม, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนกันตะบุตร ถ.,องครักษ์ 2, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ถ.ระนอง 1 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลสาริน ถ.,สามเสน 28, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพณิชยการสามเสน ซ.สามเสน 24 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวิมลพณิชยการศรีย่าน ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ ถ.อำนวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา ถ.สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถ.,รักษาดินแดน, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ถ.,ศรีย่าน 1, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเยาวชนศึกษา ถ.,ร่วมจิตต์ 3, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดโบสถ์ ถ.สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ถ.,เศรษฐสัมพันธ์, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนราชวัตรวิทยา ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ถ.,ฟักไข่, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม ถ.,วัดสวัสดิ์, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ถ.สุพรรณ ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดราชผาติการาม ถ.ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอัมพวันศึกษา ถ.,วัดอัมพวัน, ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะวัฒนา ซ.สุโขทัย 10 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอักษรเจริญ ซ.สุโขทัย 6 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเด็กรุ่นเล็กวชิราวุธวิทยาลัย ถ.,สุโขทัย 8, ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนนันทนศึกษา ซ.สุคันธาราม 3 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะศึกษา ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ ถ.,สามเสน 13, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนโยนออฟอาร์คแผนกอนุบาล ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ถ.,สามเสน 11, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ ซ.มิตรคาม วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสุโขทัย ซ.สุคันธาราม 4 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ถ.,สามเสน 9, วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ถ.นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ซ.ศรีอยุธยา 21 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนศิริโรจน์พาณิชย์ ซ.ราชวิถี 26 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลเลิศอนุวัฒน์ ซ.ราชวิถี 28 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี ถ.,สุโขทัย 7, สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนราชวินิต ถ.,ข้างสโมสรทหารบก, ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ถ.ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนจิตรลดา(สายอาชีพ) ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ถ.ลิขิต ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ถ.ลูกหลวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ถ.ลิขิต ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนเบญจมบพิตร ถ.นครปฐม ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนราชวินิตมัธยม ถ.พิษณุโลก สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ถ.,พิษณุโลก 3, สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ถ.ระนอง 2 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ถ.สุโขทัย วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล ถ.ขาว วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาลัยมิชชั่น ถ.บูรณศาสตร์ สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ระนอง 2 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ถ.ศรีอยุธยา วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ถ.พระรามที่ 5 สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ถ.นครสวรรค์ สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
learning discovery library ถ.ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง