ค้นพบจำนวน 60 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
งานสาธารณูปโภคกองช่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เรือนจำกลางพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
แขวงการทางพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการทำฟาร์มพัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานประมงน้ำจืดจังหวัดพัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดพัทลุง ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์ประสานงานภาคีองค์กรเครือข่ายชุมชนจังหวัดพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์รับบริการธุรกิจพลังงานจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศาลจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สภาทนายความจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์บริการนวดแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์พัฒนากีฬายิมนาสติกจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
หอการค้าจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีตำรวจภูธรตำบลลำปำ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกชะงาย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง