ค้นพบจำนวน 126 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
งานสาธารณูปโภคกองช่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
จุดตรวจชุดชรบ. หมู่บ้าน ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานีโทรคมนาคมบ้านปากคลอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
เรือนจำกลางพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
แขวงการทางพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
ที่ว่าการอำเภอควนขนุน ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ที่ว่าการอำเภอศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ที่ว่าการกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
ที่ว่าการอำเภอกงหรา ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
ที่ว่าการอำเภอตะโหมด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
ที่ว่าการอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการทำฟาร์มพัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงหรา ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกงหรา ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบางแก้ว ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
สำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานเทศบาลตำบลตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดพัทลุง ถ.ปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สำนักงานประมงน้ำจืดจังหวัดพัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดพัทลุง ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์ประสานงานภาคีองค์กรเครือข่ายชุมชนจังหวัดพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์รับบริการธุรกิจพลังงานจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศาลจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สภาทนายความจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์บริการนวดแผนไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์พัฒนากีฬายิมนาสติกจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
หอการค้าจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์กีฬากรมสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง