ค้นพบจำนวน 113 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เทศบาลเมืองพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมตะกั่วป่า ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถาบันการอาชีวศึกษาภาตใต้ 5 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีโทรคมนาคมบ้านบางม่วง ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 (ทับปุดพังงา) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สถานีโทรคมนาคมเขาช้าง ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
หน่วยผสมเทียมอำเภอทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ที่ว่าการอำเภอกะปง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
ที่ว่าการอำเภอทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
สำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
สำนักงานเทศบาลตำบลคุระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคุระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งละออ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงาสาขาตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานป่าไม้อำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานทรัพยากรธรณีอำเภอตะกั่วป่า ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
สำนักงานเทศบาลตำบลทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สำนักงานป่าไม้อำเภอทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานบำรุงทางพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 5 พังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท้ายเหมือง ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายเหมือง ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สำนักงานเทศบาลตำบลกระโสม ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอท้ายเหมือง ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลอย ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาทับปุด ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
มัสยิดกลางจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา (เก่า) ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
เรือนจำจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา (ใหม่) ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ศาลจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ศาลากลางจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
หอการค้าจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาท้ายเหมือง ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 จังหวัดพังงา ถ.เพชรเกษม ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สถานีตำรวจน้ำ 2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง