ค้นพบจำนวน 60 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชเดิม) ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
องค์การค้าของคุรุสภา ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีนครศรีธรรมราช องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เรือนจำกลางพิเศษนครศรีธรรมราช ถ.เสมาชัย ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 7 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ถ.สิทธิศักดิ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์ประสานงานเหยี่ยวเวหา ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำการหน่วยผสมเทียมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเขต 11 นครศรีธรรมราช ซ.ศิริกุล ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสาธารณสุขตำบลนาเคียน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานททท. ภาคใต้เขต 2 ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสาธารณสุขศูนย์กามโรคเขต 8 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 ซ.พระเสด็จ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลตำบลบางจาก ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.สิทธิศักดิ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.สิทธิศักดิ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.สิทธิศักดิ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.สิทธิศักดิ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.สิทธิศักดิ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักหักบัญชีจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.เอกนคร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.ศรีนคร 2 ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.หมอชุ่ม ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.พระนารายณ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.นางงาม ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.บุญญาธรรมา ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.ทวินโลตัส 5 ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ.หมอพจน์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สาขาตำบลปากพูน ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางจาก ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรตำบลชะเมา ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานขนส่งทางน้ำภูมิภาคที่ 4 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง