ค้นพบจำนวน 230 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เทศบาลทุ่งสง 147 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
เทคโนโลยีพาณิชยการสิชล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (ป่าไม้เขตนครศรีธรรมราชเดิม) ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
องค์การสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช 80220
องค์การสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช 80220
ที่ทำการคณะเทศมนตรี ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
หมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตร.ตชด. 427 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
องค์การค้าของคุรุสภา ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
งานตำรวจน้ำขนอม ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 424 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
ที่ทำการตำรวจจราจรตำบลเขาพระ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 422 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
แผนก 3 กองกำกับการ 3 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
กองกำกับการ 2 กองตำรวจรถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีนครศรีธรรมราช องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
เรือนจำกลางพิเศษนครศรีธรรมราช ถ.เสมาชัย ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
เรือนจำกลางพิเศษนครศรีธรรมราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
เรือนจำอำเภอทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
หน่วยผสมเทียมอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หน่วยผสมเทียมอำเภอสิชล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 7 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หน่วยผสมเทียมอำเภอพรหมคีรี ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ถ.สิทธิศักดิ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์ประสานงานเหยี่ยวเวหา ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำการหน่วยผสมเทียมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเขต 11 นครศรีธรรมราช ซ.ศิริกุล ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หน่วยกู้ภัยร่อนพิบูลย์ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ที่ว่าการอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ที่ว่าการอำเภอสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
ที่ว่าการกิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ที่ว่าการอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
ที่ว่าการอำเภอฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
ที่ว่าการกิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80220
ที่ว่าการอำเภอลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ที่ว่าการอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ที่ว่าการอำเภอพระพรหม ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ถ.หลักช้าง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
ที่ว่าการอำเภอนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ที่ว่าการอำเภอหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ที่ว่าการอำเภอบางขัน ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
ที่ว่าการอำเภอชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา ถ.ท่าศาลา-นครศรีฯ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานสรรพามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเทศบาลตำบลพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแพ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลตำบลปากนคร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง ถ.สายวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานสาธารณสุขตำบลนาเคียน ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานททท. ภาคใต้เขต 2 ถ.ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอฉวาง ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานป่าไม้อำเภอฉวาง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สำนักงานสาธารณสุขศูนย์กามโรคเขต 8 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 ซ.พระเสด็จ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ถ.ลิ้มกาเฉื้อง ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานสหกรณ์อำเภอปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง