ค้นพบจำนวน 874 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต8 กาญจนบุรี 151 จ.กาญจนบุรี 034 521 280
เทศบาลตำบลแม่สอด ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เทศบาลเมืองราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ถ.บ้านดอนตูม ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
เทศบาลเมืองตาก ถ.ท่าเรือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ถ.กลางเมือง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
เทศบาลเมืองโพธาราม ถ.หลังอำเภอ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1451 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ประสานงานอพป. ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทัณฑสถานเปิดเขากลิ้ง ซ.3499 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170
ส่วนทำไม้บ้านโป่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ค่ายฝึกอบรมตำรวจตระเวนชายแดนศรียานนท์ ซ.พบ. 4033 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ซ.3219 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1454 ซ.3219 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสิงขร(คลินิกมาลาเรีย) ซ.ปข. 1039 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1462 ซ.ปข. 1031 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.มหาดไทยบำรุง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
บริษัทอสมท. จำกัด(มหาชน) ถ.เทศบาล อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีโทรคมนาคม ซ.AH1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน จ.ตาก 63000
สถานีอากาศเกษตรดอยมูเซอ ซ.105 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หอการค้าจังหวัดตาก ซ.105 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โครงการวิจัยร่วมคณะเวชศาสตร์เขตร้อนม. มหิดล ม. อ็อคฟอล์ค ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หอการค้าจังหวัดตาก ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ด่านพรมแดนแม่สอด ซ.105 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
จุดตรวจร่มเกล้ามสหมิตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระ ซ.1090 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
จุดตรวจร่วมศอป.รมน. อุ้มผางและสภาตำบล ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ฐานปฏิบัติการรักษาป่าอำเภออุ้มผาง ซ.1090 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
จุดตรวจน้ำเกิ๊ก สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีโทรคมนาคมบ้านเขาจองอั่ว ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
สถานีโทรคมนาคมเขาเสาหงษ์ ซ.AH123 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ซ.รพช. 3158 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ซ.เย็นใจ 1 อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี ซ.พรหมนิมิตร ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
สถานีผสมเทียมโคดอนกระเบื้อง ซ.เพชรเกษม ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ซ.3087 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
หอการค้าจังหวัดราชบุรี ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ซ.อุดมศิร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ซ.3208 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดราชบุรี ซ.3208 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
สถานีราชบุรี องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.รบ. 1010 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
สถานีผสมเทียมเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีเพชรบุรี องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.เพชรเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีสื่อสารจังหวัดเพชรบุรี ซ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.เพชรเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ซ.พบ. 4028 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ซ.พบ. 4033 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.หัวหิน 61 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
สถานีประจวบคีรีขันธ์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.326 ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.ปข. 1039 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ.เพชรเกษม ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
งานจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแก ซ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
หน่วยจัดที่ดินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน ซ.105 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานสวนป่าท่าสองยาง ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
หน่วยจัดที่ดินหน่วยที่ 2 ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ที่ว่าการอำเภอสามเงาหลังเก่า ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามเงา ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ซ.105 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ต้าน ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง ถ.ปัญญาสามัคคี ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ที่ว่าการอำเภอสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ซ.ตก. 6011 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก ซ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ซ.1107 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ระมาด ซ.105 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ระมาด ถ.โสภิตบรรณาลักษณ์ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ถ.ดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ถ.ดอนคีรี ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ถ.เพลินจิต ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา ซ.ตก. 08030 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดิน ซ.AH16 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองตาก ซ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเกษตรอำเภอตาก ซ.1107 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ซ.Phahon Yothin Rd ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ศูนย์จักรกลประมงเขตตาก ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ซ.1107 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานททท. ภาคเหนือเขต 4 ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 5 ซ.12 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง