ค้นพบจำนวน 58 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
หน่วยควบคุมไฟป่าที่มห. 1(ภูสีฐาน) ซ.2292 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49110
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ซ.212 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร ซ.สำราญชายโขงฝั่งเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
งานตำรวจน้ำมุกดาหาร(สถานีตำรวจน้ำ) ถ.สำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ซ.Wiwithasurakan Rd ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ซ.บริการรังษี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เค.บี.โอ. องค์การค้าของคุรุสภา ซ.Wiwithasurakan Rd ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติมุกดาหาร ซ.2042 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร ซ.Wiwithasurakan Rd ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองมุกดาหาร ซ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร ถ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ถ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมุกดาหาร ซ.ผ่องใส ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองมุกดาหาร ซ.2034 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 ซ.ผ่องใส ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีทดลองหม่อนไหมมุกดาหาร ซ.AH16 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีมุกดาหาร องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.2034 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
แขวงการทางมุกดาหาร ซ.AH121 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ที่ทำการโครงการชลประทานมุกดาหาร ซ.212 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร ถ.ศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เรือนจำชั่วคราวนาโสก ซ.อบจ. มห. 3017 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
แปลงทดลองและขยายพันธุ์สถานีทดลองพืชไร่มุกดาหาร ซ.12 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 ซ.AH121 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ซ.มห. 3008 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมุกดาหาร ซ.มห. 3003 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โรงฝึกงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ซ.มห. 3003 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ซ.มห. 3003 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ซ.212 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร ซ.Wiwithasurakan Rd ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ซ.Wiwithasurakan Rd ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ซ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ซ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ซ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ซ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีสื่อสารจังหวัดมุกดาหาร ซ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร ซ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ศาลจังหวัดมุกดาหาร ซ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซ.Wiwithasurakan Rd ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ซ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ซ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ซ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ซ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ซ.2042 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ซ.2042 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
องค์การเภสัชกรรมจังหวัดมุกดาหาร ซ.ยุทธกาจ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดมุกดาหาร ซ.บริการรังษี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดมุกดาหาร ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร ถ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ถ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ซ.ศรีปทุม ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ซ.2034 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีตำรวจภูธรตำบลคำป่าหลาย
(สภ.คำป่าหลาย)
319 ซ.212 ถ.ชยางกรู ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 042-643085
สถานีตำรวจภูธรตำบลผึ่งแดด ซ.2292 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองมุกดาหาร ซ.พิทักษ์สันติราฎร์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีตำรวจภูธรตำบลดงเย็น ซ.มห. 3016 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ซ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง