ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีใบยาบ้านแพง ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
กองบัญชาการตำรวจตระชายแดนที่ 2374 2374 ซ.212 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีบ่มใบยาบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ที่ทำการเกษตรกรก้าวหน้าอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
จุดตรวจบริการประชาชน ซ.2417 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
จุดตรวจบริการประชาชน ซ.2417 อ.นาทม จ.นครพนม 48140
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
หน่วยผสมเทียมอำเภอปลาปากกิ่งอำเภอวังยาง ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานเทศบาลตำบลปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
จุดสกัดจงศิริสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีใบยาดอนนางหงส์ ซ.212 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานเกษตรอำเภอเรูณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีใบยานาทาม ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
จุดตรวจ-จุดสกัดหนองบ่อ ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 235 ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานชลประทาน 7 กรมชลประทาน ซ.2033 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานเกษตรอำเภอนาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ที่ว่าการอำเภอนาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
หน่วยตำรวจน้ำธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานสรรพมิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพง ซ.212 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
สถานีตำรวจภูธรตำบลกุดตาไก้ ซ.2033 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลาปาก ซ.2276 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านกลาง ซ.212 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองฮี ซ.2033 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร ซ.2105 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีตำรวจภูธรตำบลนาโดน ซ.2031 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีตำรวจภูธรตำบลหลักศิลา ซ.212 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สถานีตำรวจภูธรตำบลพระซอง ซ.2031 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองบ่อ ซ.223 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก ซ.223 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอธาตุพนม ซ.212 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง