ค้นพบจำนวน 124 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ที่ว่าการกิ่งอำเภอชื่นชม ซ.2268 จ.มหาสารคาม 44160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน ซ.AH16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงยืน ซ.AH16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน ซ.AH16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
สำนักงานเกษตรอำเภอทรวิชัย ซ.213 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย ซ.213 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกันทรวิชัย ซ.2188 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกพระ ซ.2188 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย ซ.2188 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย ซ.213 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวขวาง ซ.208 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย ซ.208 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโกสุมพิสัย ซ.208 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ซ.2322 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
แขวงการทางมหาสารคาม ซ.213 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.2 ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพื้นที่ 5 ซ.208 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม ซ.นาควิชัย ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ซ.2040 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สถานีใบยาบ้านเขวา ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม ซ.2040 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานเทศบาลตำบลแวงน่าง ซ.2040 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สถานีใบยาหนองโก ถ.แจ้งสนิท ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ที่ทำการสายตรวจจราจรอำเภอกุดรัง ถ.แจ้งสนิท จ.มหาสารคาม 44130
สำนักงานปศุสัตว์กิ่งอำเภอกุดรัง ถ.แจ้งสนิท จ.มหาสารคาม 44130
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.แจ้งสนิท จ.มหาสารคาม 44130
ที่ว่าการกิ่งอำเภอกุดรัง ถ.แจ้งสนิท จ.มหาสารคาม 44130
ที่ว่าการอำเภอบรบือ ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ซ.219 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สำนักงานเทศบาลตำบลบรบือ ซ.219 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ที่ว่าการอำเภอแกดำ ซ.มค. 2036 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
สำนักงานเทศบาลตำบลแกดำ ซ.มค. 3138 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ ซ.มค. 3138 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ ซ.มค. 3138 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแสง ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
สำนักงานสหกรณ์อำเภอนาเชือก ซ.219 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาเชือก ซ.219 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
ที่ว่าการอำเภอนาเชือก ซ.219 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก ซ.219 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ซ.219 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
สำนักงานเทศบาลตำบลนาเชือก ซ.219 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน ซ.2381 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน ซ.2381 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
สำนักงานเทศบาลตำบลนาดูน ซ.2381 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
ที่ว่าการอำเภอนาดูน ซ.2381 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช ซ.219 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
ที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช ซ.219 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช ซ.219 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
สำนักงานเทศบาลตำบลนาภู ซ.มค. 3011 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
สำนักงานเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย ถ.สุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ถ.มิตรภาพสัมพันธ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ถ.สุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ถ.สุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ซ.AH121 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ซ.213 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน ซ.AH16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ซ.2188 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย ซ.208 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม ซ.213 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ซ.213 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม ซ.208 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน 1 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ซ.นครสรรค์ 27 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ซ.มหาชัยดำริห์ 21 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน 1 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม ซ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม ซ.213 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซ.23 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม ซ.23 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ซ.23 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซ.2040 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ศูนย์เจาะบ่อน้ำบาดาลจังหวัดมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ซ.2040 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ซ.2040 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ซ.2040 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ ซ.23 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปีปทุม ถ.สมารักษ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก ซ.219 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขายางสีสุราช ซ.219 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ถ.สุวรรณวงศ์ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอชื่นชม ซ.2268 จ.มหาสารคาม 44160
สถานีตำรวจภูธรตำบลกู่ทอง ซ.มค. 3016 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงยืน ซ.AH16 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองซอน ซ.2188 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
สถานีตำรวจภูธรตำบลนาสีนวน ซ.2188 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง