ค้นพบจำนวน 64 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม ซ.ลย. 2024 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
ที่ว่าการอำเภอปากชม ซ.211 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากชม ซ.ลย. 2024 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
สำนักงานเทศบาลตำบลปากชม ซ.2108 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 8(เชียงคาน) ซ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
กองตำรวจน้ำเชียงคาน ซ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 ซ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน ซ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงคาน ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคาน ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน ซ.201 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเอราวัณ ซ.210 จ.เลย 42220
สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเอราวัณ ซ.210 จ.เลย 42220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ ซ.210 จ.เลย 42220
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 ซ.2114 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
แขวงการทางเลยที่ 2 ซ.2113 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยสาขาด่านซ้าย ถ.แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านซ้าย ถ.แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถ.แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ถ.แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย ซ.2013 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ซ.2013 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเลย ซ.201 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี ซ.201 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 ซ.ลย. 3173 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
ที่ว่าการอำเภอภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สำนักทะเบียนอำเภอภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีโทรคมนาคมภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
ที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองหิน ซ.201 จ.เลย 42190
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน ซ.201 จ.เลย 42190
สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
ที่ว่าการอำเภอผาขาว ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สำนักงานเทศบาลตำบลภูกระดึง ซ.2019 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง ซ.2019 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง ถ.,เทศบาล 31, ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
สำนักงานเทศบาลตำบลภูกระดึง(เก่า) ถ.,เทศบาล 31, ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอภูกระดึง ถ.,เทศบาล 20/2, ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
สถานีขนถ่ายภูกระดึงกองทัพอากาศ ซ.2019 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาปากชม ซ.211 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเลย ซ.211 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาเชียงคาน ซ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาวังสะพุง ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ถ.แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง ถ.,เทศบาล 31, ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากชม ซ.211 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงคาน ซ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอเอราวัณ ซ.210 จ.เลย 42220
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านซ้าย ถ.แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหญ้าปล้อง ซ.ลย. 3019 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูหลวง ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหนองหิน ซ.ลย. 4016 จ.เลย 42190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอผาขาว ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูกระดึง ถ.,เทศบาล 31, ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย 42100
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ถ.เสริฐศรี ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง