ค้นพบจำนวน 118 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเลิงนกทา ซ.2277 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา ซ.2277 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ซ.2277 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอำเภอเลิงนกทา ซ.AH121 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
สำนักงานเทศบาลตำบลสามแยก ซ.AH121 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
หน่วยผสมเทียมอำเภอเลิงนกทา ซ.2047 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
สำนักงานเทศบาลตำบลเลิงนกทา ถ.สวาท-หนองแสง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา ถ.สวาท-หนองแสง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ ซ.ยส. 3009 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทยเจริญ ซ.ยส. 3009 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ ซ.ยส. 3009 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม ซ.เทศบาล 32 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม ซ.เทศบาล 31 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2 ซ.เทศบาล 31 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุม ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
ที่ว่าการอำเภอกุดชุม ซ.เทศบาล 31 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล ถ.วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล ซ.ยส. 3012 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล ถ.วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
ที่ว่าการอำเภอทรายมูล ถ.วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่าที่ 6 ถ.แจ้งสนิท ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว ซ.AH121 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว ซ.ยส. 3017 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าติ้ว ซ.AH121 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
ที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว ซ.AH121 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอป่าติ้ว ซ.AH121 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว ซ.AH121 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอยโสธร ถ.วารีราชเดช ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ซ.23 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 ซ.AH121 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โครงการชลประทานยโสธร สำนักชลประทานที่ 7 ซ.AH121 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเซซ่ง ซ.ยส. 2005 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ซ.ประชาสัมพันธ์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สถานที่ฝังกลบมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองยโสธร ซ.อบจ. ยส. 3103 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ซ.วารีย์ราชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร ซ.นครปทุม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยโสธร ซ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง ซ.ประชาสัมพันธ์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร ซ.AH121 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
แขวงการทางยโสธรสำนักทางหลวงที่ 7(อุบลราชธานี) ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ถ.แจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว ถ.แจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคำเขื่อนแก้ว ถ.แจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ถ.แจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย ซ.2083 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ซ.2083 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ซ.2083 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย ซ.2083 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
หน่วยผสมเทียมอำเภอมหาชนะชัย ซ.2083 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย ซ.2083 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ซ.2083 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค้อวัง ซ.อบจ. ยส. 3402 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
หน่วยผสมเทียมอำเภอค้อวัง ซ.2351 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
ที่ว่าการอำเภอค้อวัง ซ.ศก. 4045 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ซ.2351 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ซ.2351 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
สำนักงานเทศบาลตำบลค้อวัง ซ.ศก. 4045 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเกริกจังหวัดยโสธร ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา ซ.AH121 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดยโสธร ซ.2047 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม ซ.เทศบาล 31 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาทรายมูล ถ.วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 3 จังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาอำเภอป่าติ้ว ซ.AH121 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงซ่อมเครื่องจักรกลสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร ถ.วารีราชเดช ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานประชาคมจังหวัดยโสธร ถ.ห้าธันวา ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
หอการค้าจังหวัดยโสธร ซ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดยโสธร ซ.ศาลากลาง 4 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดยโสธร ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดยโสธร ซ.ศาลากลาง 4 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร ซ.ศาลากลาง 4 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดยโสธร ซ.ศาลากลาง 4 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ซ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ซ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ศาลจังหวัดยโสธร ซ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ศูนย์คาทอลิกจังหวัดยโสธร ซ.สหพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ซ.ร่วมใจ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดยโสธร-อำนาจเจริญ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ที่ทำการวิทยาการจังหวัดยโสธร ซ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
เรือนจำจังหวัดยโสธร ซ.ห้าธันวาคม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ซ.AH121 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร ซ.AH121 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร ซ.AH121 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาคำเขื่อนแก้ว ถ.แจ้งสนิท ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย ซ.2083 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง