ค้นพบจำนวน 294 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครอุบลราชธานี ถ.เขื่อนธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
กองกำกับการ 6 กองตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี ถ.ชยางกูร อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ซ.อบ. 1027 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ซ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ซ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขมราฐ ซ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ ซ.วิศิษฐ์ศรี ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ ซ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเขมราฐ ซ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ซ.202 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 หมวดมวลชนสัมพันธ์ ซ.วิศิษฐ์ศรี ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
หน่วยตำรวจน้ำเขมราฐ ซ.วิศิษฐ์ศรี ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 ซ.อบ. 4017 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
ที่ว่าการกิ่งอำเภอนาตาล ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนาตาล ซ.อบจ. อบ. 3174 จ.อุบลราชธานี 34170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาตาล ซ.อบจ. อบ. 1062 จ.อุบลราชธานี 34170
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ซ.2337 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ซ.2337 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร ซ.2337 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ซ.2337 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ไทร ซ.2337 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพธิ์ไทร ซ.2337 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น ซ.2232 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น ซ.รพช. อบ. 3038 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกุดข้าวปุ้น ซ.รพช. อบ. 3038 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น ซ.รพช. อบ. 3038 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ซ.รพช. อบ. 3038 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 ซ.รพช. อบ. 3151 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
จุดตรวจจุดสกัดบ้านหึ่งถาวร ซ.2112 ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตระการพืชผล ถ.เกษมสมบัติ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ซ.ประเทพธุรกิจ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
สำนักงานเทศบาลตำบลตระการพืชผล ซ.ประเทพธุรกิจ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ซ.ประเทพธุรกิจ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตระการพืชผล ซ.เดพาพน ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
ตำรวจทางหลวง ถ.ชยางกูร ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี ซ.2112 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ ซ.2135 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ ซ.เทศบาล 15 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีเมืองใหม่ ซ.2135 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ซ.เทศบาล 6 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอม่วงสามสิบ ซ.เทศบาล 15 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอม่วงสามสิบ ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ซ.เทศบาล 4 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ ซ.2135 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ซ.อบ. 2279 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีเมืองใหม่ ซ.2135 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
สถานีอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าอุบลราชธานี ซ.2112 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
ที่ทำการตำรวจชายแดนยางสักกระโพหลุ่ม ซ.2415 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก ซ.อบ. 3007 จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก ซ.2050 จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง ซ.อบจ. อบ. 2011 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนมดแดง ซ.อบจ. อบ. 2011 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง ซ.อบจ. อบ. 2011 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขื่องใน ถ.สุขาภิบาล 6 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ซ.2382 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน ซ.2382 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเขื่องใน ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน ซ.2173 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
หน่วยตำรวจน้ำโขงเจียม ซ.2173 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม ซ.2173 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม ซ.2173 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม ซ.2173 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม ถ.สมเด็จ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตาลสุม ถ.สมเด็จ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
ที่ว่าการอำเภอตาลสุม ถ.สมเด็จ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
สำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม ถ.สมเด็จ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม ถ.สมเด็จ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ถ.โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล ถ.สุขาพัฒนา ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานการไปรษณีย์เขต 10(ไปรษณีย์วนารมย์) ซ.231 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 อุบลราชธานี ถ.โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาอุบลราชธานี ซ.231 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 อุบลราชธานีกองบัญชีเขตแผนกคลังพัสดุ ถ.,ชยางกูร 42, อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 2 ซ.231 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานโยธาธิการที่ 7 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(ป่าไม้เขตอุบลราชธานีเดิม) ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ถ.,สีห์พนม, ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ถ.,ชยางกูร 15, อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
สำนักงานเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร ซ.ชาภูบาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ซ.วิภาคย์ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพิบูลมังสาหาร ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร ซ.สุโพธิ์ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ซ.โป้งแดง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 ถ.,ชยางกูร 5, อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 7 อุบลราชธานี ถ.,ราษฎร์อุทิศ, ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ศูนย์ประสานงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์อำเภอพิบูลมังสาหาร ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลมังสาหาร ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สถานีพิบูลมังสาหาร องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
ที่ว่าการกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ ถ.สถิตย์นิมานกาล จ.อุบลราชธานี 34190
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง