ค้นพบจำนวน 57 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซ.2373 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
เรือนจำกลางศรีสะเกษ ซ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ซ.หลักเมือง ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ทำการบำรุงทางศรีสะเกษ ซ.ราชการรถไฟ 2 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซ.ราชการรถไฟ 3 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ที่ 1 ศรีสะเกษ ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีศรีสะเกษ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.อุบล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานวัฒนธรรม ซ.วันลูกเสือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีสะเกษ ซ.รัตนวงษา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ซ.รัตนวงษา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษ ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซ.ขุขันธ์ 3 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 7 ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
แขวงการทางศรีสะเกษ ถ.ขุขันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานบำรุงทางศรีสะเกษที่ 2 ซ.221 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์วิจัยหม่อนไหมศรีสะเกษ ซ.ศก. 3008 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ซ.ศก. 5009 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดศรีสะเกษ ซ.วิจิตรนคร 1 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ซ.ตัณนุสรณ์ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ซ.ตัณนุสรณ์ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.เทพา 5 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ ซ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ซ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ซ.หลักเมือง ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดศรีสะเกษ ถ.เทพา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ซ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ซ.กลางเมือง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดศรีสะเกษ ซ.226 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ซ.วันลูกเสือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ซ.ปลัดมณฑล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ถ.,มิตรประชา 2, อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ซ.รัตนวงษา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ซ.โชติพันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ซ.โชติพันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ซ.220 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ถ.ขุขันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ ซ.226 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ซ.221 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ซ.221 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ซ.226 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีตำรวจภูธรตำบลโพนเขวา ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองไฮ ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง