ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-1117
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แขวงการทางสุรินทร์ ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
กองบำรุงทางเขตสุรินทร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ซ.รพช. สร. 2143 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสุรินทร์ ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองที ถ.เทศบาล 4 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอากาศเกษตรสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีทดลองหม่อนไหมสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศาลแขวงสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.วิมลบัณฑิต ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ซ.ศรีไผทสมันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีสุรินทร์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.ศราโบราณ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานพัฒนาพื้นที่ชายแดนกองกำลังสุรนารี ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 212 ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานชลประทานที่ 6 ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทนครราชสีมา ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ที่ทำการสวนป่าแสลงพัน ซ.2077 ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ซ.226 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ซ.226 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ซ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์และคุ้มครองช้างจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ซ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) จังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ซ.ธนาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซ.วิมลศีลพรต ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ซ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ซ.สืบสหการ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ซ.ศรีไผทสมันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เรือนจำจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์ ซ.2077 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีตำรวจภูธรตำบลเพี้ยราม ซ.สร. 4026 ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีตำรวจภูธรตำบลเมืองที ถ.เทศบาล 1 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีตำรวจภูธรตำบลสวาย ซ.สร. 3011 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 ซ.214 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีตำรวจภูธรตำบลเทนมีย์ ซ.สร. 3005 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ถ.คชสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง