ค้นพบจำนวน 166 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลหอมศีล ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลสนามชัยเขต(คู้ยายหมี) ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
เทศบาลตำบลศาลาแดง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เทศบาลตำบลวังเย็น ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลพิมพา ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลพนมสารคาม ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลบางวัว ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เทศบาลตำบลบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลบางน้เปรี้ยว ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
เทศบาลตำบลบางคล้า 9 ถ.ฟทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
เทศบาลตำบลบางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา(วังหิน) ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
เทศบาลตำบลคลองนครเนื่องเขต ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เทศบาลตำบลแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
เทศบาลตำบลเทพราช ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลตำบลเกาะขนุน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมฉะเชิงเทรา ซ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
องค์การตลาด สาขาบางคล้า ซ.304 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สถานีควบคุมไฟฟ้าบางปะกง ซ.สป. 6004 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
สถานีควบคุมไฟฟ้าแรงสูงคลองใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ.314 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์อำเภอบางปะกง ซ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สถานีโทรคมนาคมอำเภอบางปะกง ซ.เทศบาลท่าข้าม 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ซ.เทศบาล 3 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
สำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก ซ.เทศบาล 17 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซ.เทศบาล 6 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซ.เทศบาล 6 ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ซ.3200 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซ.เทศบาล 5 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางน้ำเปรียว ซ.เทศบาล 5 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซ.3200 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น ซ.3444 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอคลองเขื่อน ซ.บ้านราษฏร์ปลาเคล้า 5 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ที่ว่าการกิ่งอำเภอคลองเขื่อน ซ.บ้านราษฏร์ปลาเคล้า 5 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอคลองเขื่อน ซ.บ้านราษฏร์ปลาเคล้า 5 จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอราชสาส์น ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น ซ.3444 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซ.เทศบาล 14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.เทศบาล 7 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.AH19 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานชลประทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ซ.เทศบาล 13 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า ซ.สุขาภิบาล 17 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ซ.หนองพราน ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ซ.สุขาภิบาล 14 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ ซ.วนะภูติ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเกษตรอำเภอพนมสารคาม ซ.304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน ซ.เทศบาล 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า ซ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
ที่ว่าการอำเภอบางคล้า ซ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า ซ.ฤทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.304 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
แขวงการทางฉะเชิงเทรา สำนักงานทางหลวงที่ 12 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางคล้า ซ.304 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.มหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 ฉะเชิงเทรา ถ.นิยมไทย ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ซ.เอมอรอุทิศ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา ซ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.จุลละนันทน์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สถานีสื่อสารจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ซ.เอมอรอุทิศ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ซ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ.มรุพงษ์ 2 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานคลังเขต 2 ซ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาฉะเชิงเทรา ซ.3121 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.สุขประยูร ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานด่านป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.สุขประยูร ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง