ค้นพบจำนวน 96 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองตราด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
แขวงการทางตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง ซ.รพช. จ.ตราด 23170
บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซ.ราษฎร์นิยม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด สาขาบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ถ.,เทศบาล 1 1, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อไร่ ถ.,เทศบาล 1 1, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ ซ.เกษตร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ซ.3157 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด ซ.3159 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ซ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สำนักงานเทศบาลตำบลแสนตุ้ง ซ.เทศบาล 27 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง ซ.เทศบาล 3 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาสมิง ซ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสมิง ซ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง ซ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด สาขาเขาสมิง ซ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ซ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ซ.ชลประทาน ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ศาลจังหวัดตราด ซ.ชลประทาน-วังพลอย ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด ซ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาเนินทราย ซ.AH123 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ซ.AH123 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดตราด ซ.ท่าเรือจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด ซ.เทศบาล 5 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด ซ.วิวัฒนะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด ซ.เทศบาล 4 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีประมงจังหวัดตราด ซ.ชลประทาน ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีสื่อสารจังหวัดตราด ซ.ราษฎร์นิยม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานอัยการจังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศาลากลางจังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 3.4 จังหวัดตราด ซ.ชัยมงคล 1 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ซ.ชัยมงคล 1 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราด ซ.เจริญวิทยา อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศาลจังหวัดตราด ซ.ยุติธรรม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศาลากลางจังหวัดตราดหลังเก่า ซ.ยุติธรรม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด ซ.ยุติธรรม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดตราด ซ.หลักเมือง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ซ.สมานมิตร อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานเทศบาลเมืองตราด ซ.ยุติธรรม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ซ.หลักเมือง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ซ.เทศบาล 4 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ซ.เนินตาแมว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
เรือนจำจังหวัดตราด ซ.ชลประทาน ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดตราด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด ซ.3148 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ซ.3148 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ ซ.3148 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด สาขาส่วนแยกแหลมงอบ ซ.ศาลเจ้าพ่อต้นยาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ซ.ศาลเจ้าพ่อต้นยาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ ซ.บ้านยายม่อม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแหลมงอบ ซ.ศาลเจ้าพ่อต้นยาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ ซ.สนธิศิริ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 5 ซ.อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซ.อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ตราด ซ.อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด ซ.อบต. ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซ.อบต. ตร. 4097 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอเกาะช้าง ซ.รพช. จ.ตราด 23170
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะช้าง ซ.รพช. จ.ตราด 23170
สถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ไอยรารีสอร์ท-ศูนย์กีฬาทางน้ำ ซ.รามายานา จ.ตราด 23170
ศูนย์บริการสารสนเทศการท่องเที่ยวชุมชนเกาะพร้าว ซ.โยธาธิการ จ.ตราด 23170
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ ซ.เบญจพัฒนา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 14 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ซ.ชำนิอนุสรณ์ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก ซ.เทศบาล 12 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะกูด จ.ตราด 23000
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองบอน ซ.3299 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อไร่ ถ.,เทศบาล 1 1, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีตำรวจภูธรตำบลด่านชุมพล ซ.3271 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาสมิง ซ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราด ซ.สันติสุข อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านท่าเลื่อน ซ.318 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแหลมงอบ ซ.ศาลเจ้าพ่อต้นยาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอเกาะช้าง ซ.รพช. จ.ตราด 23170
สถานีตำรวจภูธรตำบลอ่าวช่อ ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
สถานีตำรวจภูธรตำบลไม้รูด ซ.AH123 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองใหญ่ ซ.เทศบาล 12 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด สาขาอำเภอเขาสมิง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง