ค้นพบจำนวน 77 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
เทศบาลเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ตำรวจทางหลวง ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1 ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
จุดสกัดยางมณีที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลองครักษ์ ถ.สุคนธวิท ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
จุดสกัดบ้านสร้าง ถ.สุคนธวิท ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
จุดสกัด ซ.สค. 2010 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท ซ.เอกชัย 8 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน ซ.3423 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ซ.สุขาภิบาล ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัดโบสถ์ ซ.เอกชัย 9 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางใหญ่ ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม ซ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนตูม ซ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองหลวง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ซ.35 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี ซ.3091 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ศูนย์วิจัยกุ้งกุลาดำมหาชัย ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.สค. 5031 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ ถ.กิจมณี ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจรถจักรยานยนต์ ซ.3423 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 2 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ซ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง ซ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ที่ทำการเจ้าหน้าที่เทศกิจจังหวัดนครสวรรค์ ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักวัฒนธรรมอำเภอขาณุวรลักษบุรี ซ.35 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ถ.เอกชัย ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเขาค้อ ถ.กิจมณี ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม ซ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ซ.เอกชัย 4 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 9 ซ.เอกชัย 4 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแก ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ซ.3091 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ถ.เอกชัย ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานเทศบาลเมืองเสนา ถ.เอกชัย ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ ถ.สุคนธวิท อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สำนักงานเทศบาลตำบลสิงห์ ซ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ซ.สุคนธวิท 14 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ซ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ ซ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ที่ว่าการอำเภอตาคลี ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีตำรวจทางหลวงชัยนาท ซ.เจริญสวัสดิ์ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
จุดตรวจบ้านพร้าวสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามโคก ซ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสาคร ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3091 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพ้ว ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระทุ่มแบน ซ.เจริญสวัสดิ์ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านบ่อ ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางน้ำจืด ซ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางโทรัด ซ.3403 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกขาม ถ.เลียบคลองหลวง ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร (ท่าฉลอม) ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ถ.กิจมณี ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง