ค้นพบจำนวน 76 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ถ.รถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
กองกำกับการอำนวยการตำรวจภูธรภาคที่ 7 ถ.จันทรเขต ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
จุดสกัดหัวรอ ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
จุดสกัดสภต. พระขาว ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
องค์การคุรุสภา ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ถ.นวเขต ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ถ.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ถ.,เทศา 13, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ซ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ถ.ทวาราวดี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพธิ์ทอง ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ถ.,ราชวิถี 21, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทสุพรรณบุรี ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสายตรวจ-สายสืบ-สื่อสาร ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซ.เพชรเกษม 15 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลปกครองพิษณุโลก ถ.,ราชวิถี 23, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เรือนจำกลางลพบุรี ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เรือนจำกลางพิษณุโลก ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ทำการแพทย์เขตแก่งคอย ซ.ถวิลทวีพัฒนา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ทำการพนักงานสถานที่แก่งคอย ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ถ.,เทศา 9, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ถ.,ราชวิถี 15, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดปทุมธานี ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ถ.,ราชวิถี 21, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ซ.ลาดปลาเค้า 2 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.ราชวิถี 19 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง ซ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ ถ.นวเขต ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีสาขาบางใหญ่ ถ.,เทศา 10, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอผักไห่ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ซ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครปฐม ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ถ.,เทศา 6, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ถ.นวเขต ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.นวเขตใต้ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุโขทัย ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 6 ซ.321 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ถ.,ทรงพล 3, ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมตะพานหิน กสท. ถ.บรรเจิดใจราช ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ถ.,25 มกรา 7, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ถ.,ราชดำเนิน 1, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ถ.,ราชวิถี 3, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด ถ.,สุชีรา 1, ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ว่าการอำเภอสามโคก ซ.ลำพยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ที่ว่าการอำเภอบางระกำ ถ.,เทศา 9, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชัยนาท ซ.เทพพิพัฒน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซ.เทพพิพัฒน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีตำรวจภูธรตำบลสามควายเผือก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีตำรวจภูธรตำบลโพรงมะเดื่อ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ซ.เพชรเกษม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง