ค้นพบจำนวน 166 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง 7 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
เทศบาลเมืองสุพรรรรบุรี 338 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
หน่วยบริการประชาชนหนองแกสามัคคี ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ตู้ควบคุมการจราจรแยกสวนส้ม ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
ด่านตรวจรถโดยสารนวนคร (ขาออก) ซ.324 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ด่านตรวจรถโดยสารด่านวังน้อย (ขาออก) ซ.3350 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
แขวงการทางพิษณุโลก ซ.324 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
แขวงการทางพิจิตร ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
จุดสกัดโคกช้าง ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
หน่วยผสมเทียมอำเภอคลองลาน ถ.ศรีสำราญ 2 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
สำนักงานสภาทนายความจังหวัดอ่างทอง ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.มาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานชลประทานอำเภอสวรรคโลก ซ.3351 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ซ.3464 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ซ.333 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ซ.3038 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.มาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 ถ.เทศบาล 1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ซ.340 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ซ.สพ. 3020 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 ซ.340 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก ซ.340 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ซ.3464 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ ซ.3350 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง ซ.3038 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล ซ.322 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ถ.มาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที ซ.3260 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม ซ.สะพานบ้านบางซอ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซ.333 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก ซ.สพ. 3009 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน ซ.อบจ. สพ. 2016 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี ซ.3505 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว ซ.3038 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ซ.340 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ซ.3422 ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ซ.329 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองขาหย่าง ซ.3086 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามโคก ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย ถ.มาลัยแมน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรหมบุรี ซ.357 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางมูลนาก ถ.มาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปะอิน ซ.324 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรน้อย ซ.รพช. สพ. 3142 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ซ.340 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานกักขังนครสวรรค์ ซ.สพ. 3019 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
สถานีอากาศเกษตรอู่ทอง ถ.มิ่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก ซ.ทางหลวงชนบท สพ. 4016 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ซ.333 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี ถ.,ร่วมใจ, ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี ซ.สพ. 3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรสมุทรสาคร (พืชสวน) ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาอำเภอนครหลวง ถ.มาลัยแมน ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารนครหลวงไทย ซ.324 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค 7 ซ.อบจ. สพ. 2041 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ ถ.มาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดสุโขทัย ซ.340 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรบางรักน้อย ซ.3260 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ศูนย์ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดจังหวัดนครนายก ซ.3351 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
ศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซ.อบจ. สพ. 2041 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ศูนย์การค้าซิตี้พาร์คคอมเพล็กซ์ ซ.329 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ศาลจังหวัดสุโขทัย ซ.3350 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
ศาลจังหวัดสระบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ศาลจังหวัดสระบุรี ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาการจังหวัดสุโขทัย ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วิทยาการจังหวัดสระบุรี ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ที่ทำการตำรวจวิทยาการจังหวัดลพบุรี ซ.340 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักประสานการจัดสวัสดิการบนพื้นที่สูง ซ.3350 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (ป่าไม้เขตนครสวรรค์เดิม) ซ.340 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3260 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ถ.มิ่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ซ.3365 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก ซ.340 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ซ.สพ. 3020 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี ซ.3038 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ซ.340 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ซ.3350 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ซ.3350 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองกำแพงเพชร ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอมโนรมย์ ซ.สพ. 3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรคราม ซ.3365 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ซ.3464 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ถ.มาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ซ.3260 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพื้นที่ 8 (นครสวรรค์) ซ.340 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ซ.3260 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ซ.3350 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ถ.มาลัยแมน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง