ค้นพบจำนวน 167 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ด่านตรวจเขาทราย ซ.พระพุทธบาท 7 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
แขวงการทางกำแพงเพชร ถ.คชเสนีย์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรีสำนักงานทางหลวงที่ 9 จังหวัดลพบุรี ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ซ.1205 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
สำนักงานงานส่งกำลังบำรุงจังหวัดลพบุรี ซ.1205 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดสระบุรี ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ซ.เมืองเพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 สมุทรปราการ ซ.วจี ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ซ.2211 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 ซ.1205 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน ซ.225 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหันคา ซ.โยธาธิการ พช. 2064 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองบัว ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางบ่อ ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครชัยศรี ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 ซ.2304 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สมุทรสงคราม ซ.2196 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 2 ลพบุรี ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ซ.2325 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีสับเปลี่ยนสำโรง ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สถานีสมุทรศาสตร์มหาชัย ซ.2196 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สถานีโทรคมนาคมพิจิตร ซ.2304 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีโทรคมนาคมพรานกระต่าย ซ.2196 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สถานีตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองกรมทรัพยากรธรณี ซ.2331 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซวังน้อย ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สถานีขนส่งทางน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี ซ.2196 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ซ.2196 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.2326 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศูนย์สื่อสารเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชัยนาท (จักรกลเกษตร) ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนอำเภอแก่งคอย ถ.คชเสนีย์ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจและจราจร ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรและสายตรวจสภอ. วชิรบารมี ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
ศูนย์บำรุงรักษาทางจังหวัดสระบุรี ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 12 ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ 2 ซ.วจี ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ศาลแขวงนนทบุรี ซ.วาชัย 16 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
เรือนจำจังหวัดสวรรคโลก ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ที่ทำการโทรศัพท์ทางไกล ซ.203 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ที่ทำการโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 3 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ด่านป่าไม้พิษณุโลก ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
เขตโทรศัพท์ภาคกลางที่ 3 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
กระทรวงพาณิชย์ (ถนนสนามบินน้ำ) ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
กรมการแพทย์ ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ซ.พิทักษ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ซ.2258 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานหักบัญชีกำแพงเพชร ซ.วจี ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ซ.เกษมราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังม่วง ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ถ.บุษราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา ซ.1205 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม ซ.เพชรรัตน์แสงสันต์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง ถ.,ซับสมอทอด-วังพิกุล, ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอแม่เปิน ซ.1205 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
สำนักงานสหกรณ์อำเภอสามชุก ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
สำนักงานสวนป่าลาดยาว ซ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย ซ.2196 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีสาขาหนองแค ซ.21 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานส่งเสริมอ้อยเขต 6 อุทัย ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ถ.คชเสนีย์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดพิจิตร ซ.กลางเมืองพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดลพบุรี ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ถ.สามัคคีชัย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สามัคคีชัย ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิจิตร ซ.เมืองเพชรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน ซ.1205 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง