ค้นพบจำนวน 132 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
เทศบาลเมืองบางมูลนาก 141 ถ.ชูเชิดน่าน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ซ.1067 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ด่านตรวจสลกบาตร ซ.113 จ.พิจิตร 66110
แขวงบำรุงทางลพบุรี ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แขวงบำรุงทางนครปฐม ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
แขวงการทางลพบุรีที่ 2 ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประจำจังหวัดนครสวรรค์ ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
จุดสกัดวัดเปร็ง ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
หน่วยส่งเสริมสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินพัฒนานิคม ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก ซ.ราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ซ.1068 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 นครปฐม ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีกรมชลประทาน ซ.113 จ.พิจิตร 66110
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครนายกตำบลชุมพล ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3 ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง ซ.11 จ.พิจิตร 66210
สำนักงานเกษตรอำเภอมโนรมย์ ซ.พระพิจิตร 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า ซ.113 จ.พิจิตร 66110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านด่านลานหอย ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางไทร ซ.ราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซ.113 จ.พิจิตร 66110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าตะโก ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอด่านช้าง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีประมงน้ำจืดอุทัยธานี ซ.1031 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซ.บึงสีไฟ 19 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่าที่ 3 ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลพบุรี ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์พัฒนาป่าไม้เขาค้อเขตที่ 3,4,5 ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมนครสวรรค์ ซ.1289 จ.พิจิตร 66130
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 13 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดกำแพงเพชร ซ.AH13 จ.พิจิตร 66130
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดลพบุรี ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 ชัยนาท ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 21 จังหวัดสุโขทัย ซ.1068 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
ศาลจังหวัดพิจิตร ซ.พระพิจิตร 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.บุษบา 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป่าที่ 2 (บ้านสันหีบ) ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ที่ทำการคณะทำงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
กองอำนวยการเหยี่ยวเวหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพศาลี ซ.11 จ.พิจิตร 66160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางหลาง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ซ.ราษฏร์วิถี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.113 จ.พิจิตร 66110
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเมืองลพบุรี ซ.113 จ.พิจิตร 66110
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1 ซ.1068 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ซ.บึงสีไฟ 10 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดลพบุรีสาขาโคกสำโรง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนค ซ.บึงสีไฟ 14 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานพัสดุกองช่างเทศบาลเมืองนครสวรรค์ ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี ซ.บึงสีไฟ 19 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานผู้ตรวจราชการเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานป่าไม้เขตอำเภอสวรรคโลก ซ.พจ. 2026 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร ซ.พจ. 4014 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมสุพรรณบุรี ซ.บึงสีไฟ 14 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต ซ.113 จ.พิจิตร 66110
สำนักงานเทศบาลตำบลหล่มเก่า ซ.บุษบา 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ซ.113 จ.พิจิตร 66110
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลตำบลลำไทร ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด (เก่า) ซ.11 จ.พิจิตร 66160
สำนักงานเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ซ.11 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานเทศบาลตำบลพยุหะ ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ซ.1068 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
สำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่ ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้มสำเภา ซ.1221 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่ ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรพยา ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาวัดสิงห์ ซ.1068 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรหลังเก่า ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาพรานกระต่าย ซ.113 จ.พิจิตร 66110
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง ซ.พระพิจิตร 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง