ค้นพบจำนวน 162 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
หน่วยปฏิบัติการเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต 2 ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 315 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
จุดสกัดสนามชัย ซ.1275 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
จุดสกัดวัดเกาะ ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.AH13 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานทางหลวงชนบทอ่างทอง ซ.1121 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานททท. ภาคกลางเขต 6 ซ.1310 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
สำนักงานชลประทานที่ 12 ซ.1063 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 นครสวรรค์ ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ซ.2013 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สำนักงานคลังเขต 1 ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทปราการ ซ.Singhawat Rd ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา ซ.1310 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ซ.1063 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง ซ.รพช. ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน ถ.,บรมไตรโลกนารถ 7, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออัมพวา ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพระประแดง ซ.1275 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าโมก ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าเรือ ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซ.2331 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคกลางสุพรรณบุรี ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ถ.ประชาอุทิศ ซอย 7/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ถ.,วังจันทร์ 1, ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีผสมเทียมลพบุรี ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สถานีประมงจังหวัดชัยนาท ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์สื่อสารเขต 3 จังหวัดนครปฐม ซ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.สีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์รวบรวมคัดเลือกคุณภาพบรรจุหีบห่อและวิเคราะห์สารพิษ ถ.สุพรรณกัลยา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ฝึกอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจราจร ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสลกบาตร ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดพิษณุโลก ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์การศึกษานอกพื้นที่การศึกษาสุโขทัยอำเภอคีรีมาศสปอ. คีรีมาศ ถ.มิตรภาพ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศูนย์การค้าชมภูพงษ์บางเลน ถ., 2, ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์ ถ.สุพรรณกัลยา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดอ่างทอง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถ.ประสงค์ประสาท ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดหล่มสัก ถ.พิชัยสงคราม ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดพิษณุโลก ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ถ.พิชัยสงคราม ซอย 19 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ซ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ที่ทำการหมวดผลิตศิลาบ้านหมี่ ถ.,พระร่วง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ที่ทำการกรมชลประทานจังหวัดลพบุรี ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี ซ.2331 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
กรมราชทัณฑ์ ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
กรมทรัพยากรธรณี ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ซ.AH13 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (ป่าไม้เขตพิษณุโลกเดิม) ถ.เย็นจิตร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง ซ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต ถ.,พระร่วง 3, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ถ.สีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ซ.ห้วยแก้ว 6 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.2013 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ถ.,สุขเจริญ, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุ ซ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.ประชาอุทิศ ซอย 7/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ซ.1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดนครปฐม ถ.ประชาอุทิศ ซอย 7/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ถ.สุพรรณกัลยา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.1310 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดปทุมธานี ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง