ค้นพบจำนวน 120 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซ.ราชดำเนิน 1 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงศรีสำราญ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ซ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 6 ซ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
จุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรห้าแยกปากเกร็ด ซ.กพ. 4049 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
จุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรสามแยกการไฟฟ้า ซ.กพ. 1028 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
จุดควบคุมจราจรสภต. ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ซ.104 จ.กำแพงเพชร 62000
โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาน้ำพลายชุมพล ซ.1084 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ถ.พระอินทร์บัญชา ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
สำนักงานเคหะชุมชนบางพลี ซ.กพ. 4048 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
สำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดสระบุรี ซ.1074 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี ซ.1074 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ ซ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช ซ.1117 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองโดน ซ.พหลโยธิน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าช้าง ซ.กพ. 3042 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ.บำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.สิริจิต ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีเพาะชำกล้าไม้นครสวรรค์ ถ.,ประชาหรรษา 14, ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ซ.115 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุโขทัย ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศูนย์สื่อสาร 3 กองบังคับการตำรวจสื่อสารจังหวัดนครปฐม ถ.ชากังราว ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศูนย์ฝึก (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ซ.1117 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรอำเภอบางปลาม้า ซ.1074 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรงานจราจร ซ.Thanon Charoensuk ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจร ซ.101 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ศูนย์โทรคมนาคมจังหวัดนนทบุรี ซ.1065 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศูนย์ติดตั้งและบำรุงรักษาตอนนอกที่ 4,1 -4 ซ.1065 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
ศูนย์จราจรตำรวจ ซ.1074 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
ศูนย์การค้าเชียงกงปทุมธานี ซ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถ.วิจิตร 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ถ.บำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศาลจังหวัดนครนายก ซ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ศาลจังหวัดธัญบุรี ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เรือนจำกลางนครปฐม ซ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี ซ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
หอการค้าจังหวัดนครปฐม ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงสมุทรปราการ ซ.1074 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
สำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย ซ.1117 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด ซ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ ถ.ราชวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์ ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า ซ.1278 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ซ.ประเวสไพรวัน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี (เก่า) ถ.โกวิทพิศวง ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซ.กพ. 4025 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190
สำนักงานสหกรณ์อำเภอหล่มเก่า ซ.กพ. 4048 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
สำนักงานสหกรณ์อำเภอเสาไห้ ซ.1075 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
สำนักงานสหกรณ์อำเภอสามโคก ซ.1074 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองแค ถ.,เทศา 1 6, ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ประทับช้าง จำกัด ซ.1074 จ.กำแพงเพชร 62210
สำนักงานสวัสดิการสังคมจังหวัดชัยนาท ซ.พหลโยธิน จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสวนป่าแม่สาน ถ.ราชดำเนิน 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (จังหวัดสมุทรสงคราม) ซ.กพ. 4048 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอชัยบาดาล ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานประสานงานชุมชน ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 7 ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ถ.เทศา 2 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดนครสวรรค์ ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค ถ.วังคาง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม ซ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา ซ.101 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านช้าง ซ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เก่า) ถ.โกวิทพิศวง ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น ซ.1084 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งคอย ซ.กพ. 4036 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาแก่งคอย ซ.1084 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ซ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย ซ.ประเวสไพรวัน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ซ.กพ. 1052 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
ที่ว่าการอำเภอศรีนคร ซ.1074 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ ซ.1075 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
ที่ว่าการอำเภอวิหารแดง ซ.101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท ซ.1065 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน ถ.,เทศา 2 1, ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ซ.ประเวสไพรวัน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
ที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองมะโมง ถ.พระอินทร์บัญชา ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
ที่ว่าการกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ซ.กพ. 4004 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซ.กพ. 4048 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซ.กพ. 4037 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซ.1074 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 จังหวัดลพบุรี ซ.1074 จ.กำแพงเพชร 62210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง