ค้นพบจำนวน 208 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลนครนครสวรรค์ ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เทศบาลตำบลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
หน่วยปฏิบัติการโทรคมนาคมสำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย ซ.พหลโยธิน ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 ซ.11 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
กองคลังพัสดุที่ 1 ซ.11 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
กองคลังพัสดุกลางส่วนคลังพัสดุ 2 การประปานครหลวง ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กองกำกับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
จุดสกัดสภอ. กระทุ่มแบน ถ.,สวรรค์วิถี 48, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
จุดสกัดวัดโบสถ์ ถ.,สวรรค์วิถี 48, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
งาน 5 กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 1 ซ.1073 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
ชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอำเภอตากฟ้า ถ.ลูกเสือ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ซ.นว. 4031 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
หน่วยส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอำเภอคลองลาน ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร ซ.นว. 1001 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท ถ.,สวรรค์วิถี 43, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดลพบุรี ซ.3004 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ซ.นว. 3522 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 อยุธยา ซ.1073 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.1119 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ซ.มาลัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ซ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
สำนักงานคุมประพฤติภาค 7 ซ.นว. 1111 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ถ.เก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเขื่อนแม่สูง ถ.เทศบาล 1 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ซ.225 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา ซ.3008 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา ซ.ส้มเสี้ยว ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง ซ.3004 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง ซ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก ถ.จักรวาล ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง ซ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลำลูกกา ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรหมพิราม ซ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโคกสำโรง ซ.นว. 4066 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ ซ.พหลโยธิน ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ถ.,สวรรค์วิถี 49, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ซ.1072 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ซ.3005 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ.,มาตุลี 1, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ถ.ปานพลอย ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถ.เจ้าพระยา ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 ซ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีใบยาหนองยาว ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีเพาะชำกล้าไม้สระบุรี ถ.,สวรรค์วิถี 45, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก ถ.,ที่ดิน, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย ซ.AH13 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ซ.พหลโยธิน ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
ศูนย์สื่อสาร 9 กองบังคับการตำรวจสื่อสารกรมตำรวจ ซ.พหลโยธิน ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสวนผสม ซ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.,สวรรค์วิถี 48, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ซ.อ้อมเขาโกรกพม่า ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์พัฒนาบุคลากร ถ.พหลโยธิน ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
ศูนย์พัฒนาการสื่อสารจังหวัดสมุทรปราการ ซ.นภาเขตพัฒนา 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ถ.,ชุมชนเศรษฐกิจ, ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
ศูนย์ประสานงานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดน ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจหมู่บ้าน ซ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.นว. 3522 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
ศูนย์บางจากอาสาสมัครจราจรและป้องกันอาชญากรรม สภ.อ. พระประแดง ภ.จ.ว.สม ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.นว. 4003 ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
ศูนย์บริการศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก ซ.3004 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท ซ.แสงราษฎร์ใต้ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซ.3004 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดสระบุรี ซ.1145 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ ซ.1145 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
ศูนย์การค้าเอ็ม.ที. สแควร์ ซ.นว. 3522 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
ศาลาธรรมธารพระคุณคริสตจักรภาคที่ 7 ซ.มาตุลี 8 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ซ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซ.AH13 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ศาลจังหวัดนนทบุรี ถ.,สวรรค์วิถี 45, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เรือนจำจังหวัดชัยนาท ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เรือนจำกลางสมุทรปราการ ถ.,สวรรค์วิถี 47, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกำแพงเพชร ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
เขตส่งเสริมอ้อยที่ 2 ซ.3004 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมอนามัย ซ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมสุขภาพจิต ซ.AH13 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.เทพหัสดินทร์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.,ที่ดิน, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
กรมชลประทาน ซ.3004 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หอการค้าจังหวัดอ่างทอง ซ.3004 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ซ.พหลโยธิน ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ถ.,สวรรค์วิถี 45, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทอง ถ.,สวรรค์วิถี 43, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ซ.AH13 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง