ค้นพบจำนวน 103 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
เทศบาลเมืองชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 7 ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
หน่วยผสมพันธุ์เทียมอำเภอหนองบัว ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
หน่วยงานพัสดุ ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9 นครนายก ซ.340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.คลองนางลาว ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออินทร์บุรี ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางซ้าย ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ซ.3183 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานกกต. จังหวัดกำแพงเพชร ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีโทรคมมนาคมตะพานหิน ซ.พหลโยธิน ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีเพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีพิษณุโลก ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ซ.3213 จ.ชัยนาท 17120
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรม ซ.3183 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 9 พิษณุโลก ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ซ.ชน. 302001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร ซ.3183 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาประจำจังหวัดพิษณุโลก ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อทั่วไปเขต 8 จังหวัดนครสวรรค์ ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดสระบุรี ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
ศิวะเทพโฮเต็ล ซ.3009 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
ศาลจังหวัดอุทัยธานี ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศาลจังหวัดนครปฐม ซ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
เรือนจำกลางนครสวรรค์ ซ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ที่ทำการบำรุงรักษาสายส่งสุโขทัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ.รพช. ชน. 3052 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.สุขชื่น ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดสิงห์ ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย ซ.คลองนางลาว ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกเจริญ ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสวนป่าเขาราวเทียน ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าหลวง ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสระบุรี ซ.เทศบาล 6 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานประกันภัยจังหวัดนครปฐม ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3039 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง ถ.วงษ์โต ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดยาว ถ.สามง่าม 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สำนักงานเทศบาลตำบลมหาราช ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ซ.3183 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาคีรีมาศ ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
ที่ว่าการอำเภอสรรพยา ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ซ.บรรจบวิถี ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ซ.ท่าดงคอน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ที่ว่าการอำเภอบางพลี ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ที่ว่าการอำเภอบางบาล ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 ซ.ชน. 4009 จ.ชัยนาท 17120
สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 ซ.3211 จ.ชัยนาท 17130
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอกงไกรลาศ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบึงนาราง ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหันคา ซ.บรรจบวิถี ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรคบุรี ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดสิงห์ ซ.3183 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชัยนาท ซ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอมโนรมย์ ซ.ลำมาบชุมแสง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
สถานีตำรวจภูธรตำบลหางน้ำสาคร ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
สถานีตำรวจภูธรตำบลห้วยงู ถ.ยุทธศาสตร์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองน้อย ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีตำรวจภูธรตำบลวังน้ำขาว ซ.3213 จ.ชัยนาท 17120
สถานีตำรวจภูธรตำบลนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาแก้ว ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ซ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหนองมะโมง ซ.ชน. 4009 จ.ชัยนาท 17120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง