ค้นพบจำนวน 85 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
หน่วยบริการประชาชนจุดตรวจพิทักษ์กาญจนา ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
แขวงการทางสระบุรี ซ.AH1 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
แขวงการทางสมุทรสาคร ซ.AH2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
แขวงการทางปทุมธานี ซ.309 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
จุดสกัดช่างเหล็ก ซ.3027 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 15150
ส่วนควบคุมสิ่งแวดล้อมคลองส่งน้ำฝั่งตะวันออก ซ.3285 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก ซ.3032 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ซ.AH2 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ซ.3303 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานเคหะชุมชนสมุทรปราการ ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ซ.3032 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ซ.309 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปลาม้า ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ.309 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีสื่อสารจังหวัดอุทัยธานี ซ.AH1 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี ซ.AH2 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ซ.3285 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.311 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซ.สห. 3026 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซ.สห. 4014 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์อนามัยเขต 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซ.309 ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์ศึกษาอนุรักษ์เดาสวรรคโลก ซ.AH2 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ซ.สห. 3026 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์ราชการอำเภอหนองไผ่ ซ.สระบาป ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศูนย์แจ้งข่าวอาชญากรรมไทยรัฐ ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วิทยาการจังหวัดพิจิตร ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
วิทยาการจังหวัดนครนายก ซ.ยุติธรรม ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ที่ทำการต.ช.ด. ประตูชัยสภอ. พระนครศรีอยุธยา ซ.3032 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 อ ซ.AH2 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานอ.ต.ก. ภูมิภาค 1 จังหวัดสระแก้ว ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ซ.สห. 3008 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการ ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานสหกรณ์อำเภอป่าโมก ซ.3032 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานสหกรณ์อำเภอบ้านหมอ ซ.ยุติธรรม ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ซ.311 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครปฐม ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ซ.3030 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง ซ.3032 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน ซ.311 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานเทศบาลตำบลองครักษ์ ซ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน ซ.3454 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สำนักงานเทศบาลตำบลบางแกรก ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล ซ.AH1 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สำนักงานเทศบาลตำบลเกษไชโย ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาหนองฉาง ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ซ.นายทองแสงใหญ่ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ ซ.นายทองแสงใหญ่ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
ที่ว่าการอำเภอปากพลี ซ.นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ซ.นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
ที่ว่าการอำเภอดอนตูม ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ที่ว่าการกิ่งอำเภอเนินขาม ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามโคก ซ.นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบาล ซ.311 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีตำรวจภูธรอำเภออินทร์บุรี ซ.311 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสิงห์บุรี ซ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมบุรี ซ.สห. 3015 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางระจัน ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าช้าง ซ.3454 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอค่ายบางระจัน ซ.3032 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีตำรวจภูธรบางโฉมศรี ซ.สห. 4033 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
สถานีตำรวจภูธรตำบลโพทะเล ซ.3303 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ซ.335 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง