ค้นพบจำนวน 170 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เทศบาลตำบลโคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เทศบาลเมืองลพบุรี ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แขวงการทางลพบุรีที่ 1 ซ.นาสรรปราการ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แขวงการทางนครปฐม ซ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แขวงการทางชัยบาดาลที่ 4 ถ.คชเสนีย์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
แขวงการทางชัยนาท ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
กองกำกับการวิทยาการเขต 9 ถ.สุระนารายณ์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
จุดสกัดตำบลไผ่ดำพัฒนา ซ.3028 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180
หน่วยผสมเทียมอำเภอสว่างอารมณ์ ซ.เทพสตรี 1 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.205 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดนครปฐม ซ.3017 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 1 ซ.3024 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ซ.3027 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ซ.สุระนารายณ์ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านนาตาโพ ซ.พหลโยธิน ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สำนักงานโครงการปรับปรุงพันธุ์สุกรไทย-เบลเยี่ยม ซ.2344 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.3196 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ซ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานคลังเขต 7 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 ซ.205 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง ซ.3017 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ถ.ประชาอุทิศ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สำนักงานเกษตรอำเภอลานสัก ซ.พหลโยธิน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว ซ.2344 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
สำนักงานเกษตรอำเภอพยุหะคีรี ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม ซ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ซ.ท่าศาลา 22 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ซ.ศรีสุริโยทัย ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามโก้ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีประจันต์ ซ.3016 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลำสนธิ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลาดหลุมแก้ว ซ.311 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางพลี ซ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนเจดีย์ ซ.205 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีใบยานางั่ว ซ.พระศรีมโหสถ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีขนถ่ายนครสวรรค์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรสาคร ซ.3017 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี ซ.เทพนิมิตร ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ซ.พระโหราธิบดี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีผสมเทียมสุพรรณบุรี ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางบ้านปรานี ซ.สุระนารายณ์ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
ศูนย์สรรพสินค้าแอ็บบลูม ซ.3196 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศูนย์เพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ซ.3334 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ซ.311 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
ศูนย์บริการโทรคมนาคม ซ.3017 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่า ซ.3302 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซ.3302 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศาลจังหวัดชัยนาท ซ.สราญรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ซ.สราญรมย์ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ซ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ที่ทำการสถานีทดลองพืชไร่เพชรบูรณ์ ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ที่ทำการกรมศิลปากรจังหวัดลพบุรี ซ.สีดา ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ซ.ปิยบุตร อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ด่านป่าไม้สิงห์บุรี ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
กระทรวงสาธารณสุข ซ.เทพสตรี 1 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ซ.บ้านสะพานอิฐ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
หอการค้าจังหวัดลพบุรี ซ.3196 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ซ.3017 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ ซ.หนองม่วงวัดบ่อยาง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย ซ.3326 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน ซ.2260 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ ซ.3017 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนพุด ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ซ.2256 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ซ.311 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซ.ท่ามะนาว 4 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอบึงสามัคคี ซ.พหลโยธิน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ซ.2344 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ซ.เขาสามยอด 24 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ซ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย ซ.ท่ามะนาว 6 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ซ.2089 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ซ.พหลโยธิน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ซ.เทศบาล 8 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ซ.สุระนารายณ์ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ซ.วัดพระธาตุ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาท ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน ซ.2219 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ.2089 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง