ค้นพบจำนวน 125 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูยิ หมู่4 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาวอ ตำบลสาวอ หมู่6 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี หมู่2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบือและห์ หมู่1 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี หมู่4 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง หมู่6 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ หมู่8 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซือเลาะ หมู่4 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาโละ หมู่7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบาตง หมู่4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเรียง หมู่2 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลรือเสาะ 184/5 ถ.รือเสาะสนองกิจ หมู่2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนไอร์เต๊ะวิทยา ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านจือแร ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านสาวอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนลูโบะปูโละ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนมะนังปันยัง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนมูอิมารวิทยา ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนวาตานียะห์อิสลามียะห์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านเรียง ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านกาโดะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนเรียงราษฎร์อุปถัมภ์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านยะมะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนศรีทักษิณ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนรือเสาะวิทยา ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนภัทรียาอนุบาล ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนดารุลอุลลม ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านลาเมาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบูกิตจือแร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบลูกาฮีเล ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนฮิบตีดาวิทยา ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนตัรบียะห์ดีนะยะห์ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านนาโอน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนพนาทักษิน ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้าลาโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านตามุง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านบาโงปะแต ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนสว่างพัฒนา ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงเรียนบ้านสาคร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
วัดไพโรจน์ประชาราม ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
วัดสวนธรรม ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
วัดราษฎร์สโมสร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
วัดทรายทอง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านบาโงกือเต๊ะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลสาวอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านมือและห์ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านมะนังปันยัง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลเรียง ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านบูกิตจือแร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านบลูกาฮีเล ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลลาโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านนาโอน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลบาตง ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านตามุง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลโคกสะตอ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านลาเวง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบือเล็งใต้ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดอูบูดียะห์ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านบาโงกือเต๊ะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดดารุสสาลาม ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดลูโบะปูโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดดารุลเอมรอน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านยาเมาะ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดนูรุลอิสละห์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านบาลูกา ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านสะแนะ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดดารุลอิหลาน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านสุเป๊ะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านกาโดะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดนูรุ้ลยากิน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดอิสตีกอมะห์ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดอุมอิยะห์ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดราวฎอตุลยันนะห์ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดตะลีมิดดีนี ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านบาโงปูโละ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดตัรปียาติสิบยาน ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดซอลาฮุดดิน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดบ้านบือแรง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดนูรุลอินซาน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดกำปงบูเก๊ะ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดอัลหะลาเลียะห์ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
มัสยิดมูซอลลาตัรปียาตุดดีนียะห์ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง