ค้นพบจำนวน 134 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 95 ถ.เทศบาล ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะเตงนอก ตำบลสะเตง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางยะลา 3 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 226 ถ.ผังเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 92 ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 10 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง 97/364-365 ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 532-534 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา 19 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงเรียนบ้านชมพูสถิต ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมูลนิธิอุมมุลกูรอ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านสาดอ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนยะลาบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพศิษฐ์วิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลปราณีต ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมานะศึกษา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสตรียะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนรัชตะวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเพ็ญศิริ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนดารูมุสตากีม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
เรือนจำกลางยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
แขวงการทางยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยายะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานเทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานโครงการชลประทานยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา (มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานทะเบียนท้องที่จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลา (อาคารทดสอบ-เก็บพัสดุ) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลากลางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศาลจังหวัดยะลา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดยะลาธรรมาราม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดพุทธภูมิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดอานัมนุเคราะห์ราษฎร์บำรุง(วัดญวน) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดนิโรธสังฆาราม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดตรีมิตร ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีอนามัยตำบลสะเตงนอก ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สุเหร่าอัสสาลาฟีย์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิด ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดนุรุลอิสลาม(มัสยิดปากีสถาน) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยาแมะกาบปงสาคร ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดอันนูร์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดดุตตักวา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยาแมะดือเบาะ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดปากีสถาน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดนูรุลอิสลามนิบงบารู ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดยามาอาติลมุสลีมีน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มัสยิดดารุลอิห์ซาน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงแรมยะลารามา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงแรมเทพวิมานโฮเต็ล ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงแรมศรียะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงแรมฮั๊วอัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง