ค้นพบจำนวน 90 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่8 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองธง ตำบลหนองธง หมู่2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี หมู่9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบอนต่ำ หมู่1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ หมู่1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ หมู่4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนพระ ตำบลฝาละมี หมู่2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนคำทอง หมู่6 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย หมู่6 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี หมู่7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล๊ะบ้า ตำบลคลองใหญ่ หมู่4 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน หมู่6 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนสาครินทร์อุทิศ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดท่าดินแดง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดป่าบ่อนต่ำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดควนเพ็ง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านควนแหวง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ถ.เพชรเกษม ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนอะมาดียะห์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านยางขาคีม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ถ.เพชรเกษม ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านโล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
จุดตรวจชุดชรบ. หมู่บ้าน ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ที่ว่าการอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดควนพระ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดควนนางพิมพ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดท่าดินแดง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดป่าบอนต่ำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดห้วยทราย ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดหนองนก ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดป่าบาก ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดควนเพ็ง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดไสก้อน ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดควนแสวง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดโคกทราย ถ.เพชรเกษม ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านควนพระ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านท่าดินแดง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบอน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบอนเหนือ ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบาก ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านควนเพ็ง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านโล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
มัสยิดนูรุดดีน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
มัสยิดยาดุ้ลอิสลามียะฮ์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
มัสยิดเร้าฏอตุ้ลยันนะฮ์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
มัสยิดอะมาดียะห์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
มัสยิดดารุ้ลอิสลามิยะห์(มัสยิดโล๊ะหาร) ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
น้ำตกตาลเตย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
น้ำตกโตนสะตอ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4049-4 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-4122 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4181-4 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟควนพระ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟหารกอง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีรถไฟโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วัดป่าบอนต่ำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง