ค้นพบจำนวน 170 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาขาว หมู่7 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลหนองช้างแล่น หมู่2 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมอ ตำบลนาวง หมู่1 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปรือ ตำบลเขากอบ หมู่8 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุจูด ตำบลบางดี หมู่3 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวง ตำบลบางกุ้ง หมู่2 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์โทน ตำบลนาวง หมู่6 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหนือคลอง ตำบลบางกุ้ง หมู่5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยนาง หมู่2 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองช้างแล่น หมู่3 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังคีรี หมู่2 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำภูรา หมู่1 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากคม ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากแจ่ม หมู่3 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางดี หมู่5 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งต่อ หมู่7 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่างิ้ว หมู่7 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในเตา หมู่1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาปูน หมู่2 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขากอบ หมู่4 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สถานพยาบาลเอกชนห้วยยอด 341 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลห้วยยอด 17 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
เทศบาลตำบลห้วยยอด ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
เทศบาลตำบลนาวง 119 ถ.เพชรเกษม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โรงเรียนบ้านหนองราโพ ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านวังหลาม (สังข์สุวรรณ) ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวัดห้วยนาง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านซา ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนในเตาพิทยาคม ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านควนเลียบ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนท่างิ้ว (ตชด. อุปถัมภ์) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดเขา ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านป่ายาง ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวัดบางดี ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดเขาสาขาบ้านไทรงาม ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านควนงาช้าง ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดกาญจน์บริรักษ์ ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านเขากอบ ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านวังลำ ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านควนตัง ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านพรุจูด ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอด ถ.เทศบาล 7 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านเขาหัวแหวน ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ถ.บ้านโรงเลื่อย ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ถ.เพชรเกษม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ถ.เพชรเกษม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดนาวง ถ.เพชรเกษม ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวัดน้ำพราย ถ.รัตนพันธ์ ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ถ.เพชรเกษม ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดควนไทร ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านไสบ่อ ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านหนองหมอ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านป่ากอ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านลำแพะ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านปากแจ่ม ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ถ.เทศบาล 9 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านลำภูรา ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านทุ่งยาง ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
ศูนย์ราชการอำเภอห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 2 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
สำนักงานเทศบาลตำบลนาวง ถ.เพชรเกษม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำภูรา ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
สำนักงานเทศบาลตำบลลำภูรา ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดวังหลาม ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดห้วยนาง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดเหรียง(วัดท่าไทร) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
วัดศรีรัตนาราม ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
ถ้ำวัดเขาปูน ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดเขาปูน ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดบางดี ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
วัดเกาะฐาน ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดกาญจน์บริรักษ์(วัดโคกแค) ถ.วิทยาลัยฯ หลังวัดโคกแค ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดเขากอบ ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
วัดคีรีวิหาร ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง