ค้นพบจำนวน 133 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา หมู่2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินคอกควาย ตำบลบ้านนา หมู่3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำตก ตำบลสุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม หมู่7 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว หมู่4 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยายแม็ม ตำบลบ้านนา หมู่1 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเจ็ดบาท ตำบลแหลมสอม หมู่5 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำปลอก ตำบลปะเหลียน หมู่6 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำแคลง ตำบลปะเหลียน หมู่4 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ้าพะ ตำบลปะเหลียน หมู่11 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสุโสะ หมู่1 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลิพัง หมู่1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะเหลียน หมู่3 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งยาว หมู่1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพญา หมู่4 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมสอม หมู่1 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะสุกร หมู่1 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปะเหลียน 248/2 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงเรียนวัดควนวิไล ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านญวนโปะ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดท่าพญา ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านหินคอกควาย ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านป่าแก่ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหัวควน ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านนา ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหาดเลา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านลำแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านวังศิลา ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านแหลมสอม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งไทรทอง ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านโคกแตว ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนหนองผักฉีด ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านสุโสะ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านเด็กน้อย ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งยาววิทยา (อนุบาล) ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งยาววิทยา ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านสามแยก ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านเขาติง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งรวงทอง ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอปะเหลียน ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
วัดสันติวราราม(วัดลำปลอก) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
วัดป่าวังเจริญ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
วัดควนวิไล ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
วัดศรัทธาราม(วัดไสจีนติก) ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
วัดท่าพญา ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
วัดศรัทธาธรรม ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
วัดบ้านหินคอกควาย ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
วัดโคกมะขาม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
วัดทุ่งปาหนัน ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
วัดภูมิประสิทธิ์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
สถานีอนามัยบ้านลำปลอก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยตำบลบางด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลท่าพญา ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านหนองเจ็ดบาท ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านหินคอกควาย ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านลำแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยบ้านหนองยายแม็ม ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านแหลมสอม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยตำบลสุโสะ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
สถานีอนามัยตำบลทุ่งยาว ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยตำบลลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยบ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
มัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน(มัสยิดบางยาง) ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
มัสยิดฉ่ำซุนดีน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
มัสยิดบ้านนา ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
มัสยิดอัลกอมาเราะห์ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
มัสยิดบ้านหนองยายแม็ม ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
มัสยิดฮนดีนหนิน ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
มัสยิด ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
มัสยิดอัลเอียะสาน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
มัสยิดอัดดะนาน ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
มัสยิดบ้านแหลมสอม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
มัสยิดสุโสะ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
มัสยิดมูลีฮิมอิสลาม ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
มัสยิดอัสสะลาฟี ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
มัสยิดอัลนูรทุ่งรวงทอง ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
น้ำตกพ่าน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง