ค้นพบจำนวน 119 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่อ 124 หมู่3 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอัมพวัน ตำบลเกาะเปียะ หมู่4 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดโพรงจรเข้ ตำบลในควน หมู่5 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานิน ตำบลทุ่งกระบือ หมู่7 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ หมู่5 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทอนพลา ตำบลนาชุมเห็ด หมู่7 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นปรง ตำบลนาชุมเห็ด หมู่3 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด หมู่2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนโพธิ์ ตำบลย่านตาขาว หมู่2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเคี่ยม ตำบลทุ่งค่าย หมู่6 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกทราย ตำบลโพรงจรเข้ หมู่4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งค่าย หมู่2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในควน หมู่4 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพรงจรเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเปียะ หมู่2 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงเรียนบ้านควนยาง ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านควนยวน ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านลำพิกุล ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดหนองเป็ด ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดโหละคล้า ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหนองชวด ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทอนพลา ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านโคกทราย ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านนานิน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านนายายหม่อม ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ถ.สุนทรนนท์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา ถ.ท่าบันได ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านในควน ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ถ.ท่าบันได ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านท่าบันได ถ.ท่าบันได ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอย่านตาขาว ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดประชานิมิตร ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดควนนิมิตศิลา(วัดควนหิน) ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดหนองชุมแสง ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดอัมพวัน ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดใหม่ไทรงาม ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดลำพิกุล ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดบ้านลำทุ ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดทุ่งค่าย ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดหนองเป็ด ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดโหละคล้า ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดประชาบำรุง ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดลำไห ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดพิกุลทอง ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดชลวาปีวิหาร ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดห้วยสอ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดควนโพธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดโพรงจระเข้ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดควนอินทนินงาม ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดโหละหาร ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดนิกรรังสฤษฎ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วัดควนมะนาวศรี ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านวัดโพรงจระเข้ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านควนหิน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านต้นปรง ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านอัมพวัน ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลทุ่งค่าย ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านทอนพลา ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลโพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลเกาะเปียะ ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านควนโพธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านโคกทราย ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยทุ่งญวน ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านนานิน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลในควน ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านท่าบันได ถ.ท่าบันได ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มัสยิดดารุนอาบิดีน ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มัสยิดมัสยีเด็นวากบ ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มัสยิดดารุ้ลอินวานียะฮ์ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มัสยิดซุลลาฮุดดีน ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มัสยิดบ้านโหละหาร ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มัสยิดปากีสถานอำเภอย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มัสยิดบ้านคลองปะเหลียน ถ.ท่าบันได ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง