ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุนพิน หมู่3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เทศบาลเมืองท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์สุขภาพจิตที่11 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม (บ้านค้อกลาง) ถ.ท่าล้อน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดตรณาราม ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนปกรณ์พิทยา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนอนุบาลร่วมฤดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 (วัดตรุณาราม) ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนโปลีเทคนิคสุราษฎร์ธานี ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนธีราศรมวิทยา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนเจริญเวชวิทยา ถ.ตาปีเจริญ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านท่าตะเภา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ที่ทำการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 8 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
กองรักษาการตำรวจภูธรภาค 8 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์กิตติคุณรักเพื่อนบ้านสุราษฎร์ธานี ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แขวงการทางสุราษฎร์ธานี ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 11 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพุนพิน ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนแยกพุนพิน ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดท่าล้อน ถ.ธารทิพย์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดสถลธรรมาราม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดดอนกระถิน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดท่าข้าม ถ.ตาปีเจริญ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดสุวรรณโกฏิ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดกุศลศรัทธาธรรม(วัดคุ้งยาง) ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงแรมแสงฟ้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงแรมควีนส์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงแรมใต้ฟ้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลพุนพิน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์พระคริสตธรรมสุราษฎร์ธานี ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์การค้าสกาลา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112-4153 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4263-401 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4263-401 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง