ค้นพบจำนวน 214 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยกรวด 161 หมู่6 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกรูด 159 หมู่3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวเตย หมู่2 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองไทร หมู่1 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีวิชัย หมู่1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลีเล็ด หมู่3 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะลวน หมู่4 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพุนพิน หมู่3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางมะเดื่อ หมู่3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางงอน หมู่1 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำรอบ หมู่7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าสะท้อน ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าโรงช้าง หมู่5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาหัวควาย หมู่2 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เทศบาลเมืองท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลกองบิน7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์สุขภาพจิตที่11 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
Co-op สุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักสงฆ์ศรีไพรวัลย์ หมู่6 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดเกาะกลาง หมู่2 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดบางพลา ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ชลาทรลิทธกิจบำรุง) ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดตรีธาราราม ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนพันธศึกษา ซ.ริมคลองมะสวน ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนอนุบาลพันธศึกษา ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านชุมแสง ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดห้วยกรวด ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านหัวเตย ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม (บ้านค้อกลาง) ถ.ท่าล้อน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดสระพัง ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดตรณาราม ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนปกรณ์พิทยา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนอนุบาลร่วมฤดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 (วัดตรุณาราม) ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านยางงาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนโปลีเทคนิคสุราษฎร์ธานี ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนธีราศรมวิทยา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ถ.พัฒนาท่าข้าม ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนเจริญเวชวิทยา ถ.ตาปีเจริญ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดเกษมบำรุง ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดหนองไทร ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านท่าตะเภา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านดอนมะตูม ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดรัษฎาราม ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดนาคาวาส ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดน้ำรอบ ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดบางงอน ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านแท่นแก้ว ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านบนไร่ ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนทรัพย์ทวี ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงเรียนบ้านปลายคลอง ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ที่ทำการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ถ.ยางงาม 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ด่านป่าไม้พุนพิน ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
กองกำกับการตำรวจภูธรภาค 8 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
กองรักษาการตำรวจภูธรภาค 8 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ถ.ยางงาม 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์กิตติคุณรักเพื่อนบ้านสุราษฎร์ธานี ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
แขวงการทางสุราษฎร์ธานี ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 11 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพุนพิน ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนแยกพุนพิน ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดคลองกอ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดโชติการาม(วัดดอนไผ่) ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดบางพลา ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดบางใหญ่ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดตรีธาราราม ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดแหลมไผ่ ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดเขาพระอานนท์ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
วัดเขาศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง