ค้นพบจำนวน 109 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางอุง หมู่2 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายน้ำ ตำบลลำพูน หมู่5 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา ถ.ชาวนาอุทิศ หมู่5 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องช้าง ตำบลพรุพลี หมู่7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพ่วงพรหมคร หมู่5 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรุพี หมู่4 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งเตาใหม่ ซ.ดอนทึงทัง หมู่4 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งเตา หมู่2 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนสุบรรณ ถ.หนองดุก-ปลายน้ำ หมู่2 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ หมู่1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
เทศบาลเมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ถ.หน้าสถานีรถไฟตำบลนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านไสดง ซ.ดอนทึงทัง ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านควนกองเมือง ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนควนกองเมือง ซ.ควนกองเมือง ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนปรีชาราษฎร์ศึกษา ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนวัดวิเวกการาม ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนควนสุบรรณ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบ้านนาสาร ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนควนสุวรรณวิทยา ถ.เฉียงพร้า-บ้านนาเดิม ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ถ.ไร่เหนือ-บ้านปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านโกงเหลง ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านกรอบแกรบ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนพุทธยาศรม อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านนาสาร ถ.เหมืองทวด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนจงฮั้ว อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) ถ.ขุนทองหลาง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านวังหิน ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนอนุบาลนวพร ถ.พูนสิริ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาต) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านควนใหม่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านยางอุง ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านนายาง ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านเหมืองทวด ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนวัดน้ำพุ ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบ้านหนองปริง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ถ.ริมคลอง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบ้านคลองปราบ ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านดอนทราย ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบ้านควนเนียง ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนวัดควนศรี ซ.ราษฎร์ส่งเสริม ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 12 (วัดสุคนธาวาส) ซ.สันติสุข ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ถ.เทศบาล 1 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 2 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านนาสาร ถ.เทศบาล 1 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร ถ.เทศบาล 1 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร ถ.เทศบาล 1 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดวิเวกการาม ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดพัฒนาราม ถ.หนองดุก-ปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดควนสุบรรณ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดต้นไทร ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดอนุสรณ์สังฆราม(วัดห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดกันตาราม ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดโฉลกศิลาราม ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดอภัยเขตตาราม ถ.พูนสิริ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดสว่างประชารมย์ ถ.ควนใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดถ้ำขรมวราราม ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดน้ำพุ ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
วัดคลองปราบกัลยาราม ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
วัดควนศรี ซ.ราษฎร์ส่งเสริม ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
วัดสุคนธาวาส ซ.สันติสุข ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีอนามัยทุ่งเตาใหม่ ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยทุ่งเตา ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยควนสุบรรณ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยบ้านยางอุง ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยตำบลเพิ่มพูลทรัพย์ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยตำบลคลองปราบ ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยตำบลท่าชี ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีอนามัยตำบลพรุพี ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีอนามัยตำบลควนศรี ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีอนามัยบ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
ถ้ำขมิ้น อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
น้ำตกเหมืองทวด ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีบริการน้ำมันปตท. อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ถ.ขุนทองหลาง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถ.พูนสิริ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีบริการน้ำมันพีที ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
หน้าเขารีสอร์ท อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าชี ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์อำเภอบ้านนาสาร ถ.เทศบาล 1 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง