ค้นพบจำนวน 784 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสองแพรก ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเตย 58/8 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตากแดด ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 15 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอินทนิน ตำบลทุ่งมะพร้าว ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ่าวมะขาม ตำบลคลองเคียน ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายปิหนัง ตำบลเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากพู่ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากคลอง ตำบลรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปกปุย ตำบลลำภี ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางหลาม ตำบลท่าอยู่ ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางทราย ตำบลถ้ำ 37 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางใหญ่ ตำบลบางนายสี ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนอกนา ตำบลเกาะคอเขา ถ.โคกยาง-ท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งละออง ตำบลบางวัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งรัก 31 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าอยู่ 35/9 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่านุ่น 11 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช้างเชื่อ ตำบลเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเตรียม 179 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะคอเขา 87 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะกลาง ตำบลกะไหล ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย 13/2 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางวัน 83 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางติบ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมท้ายเหมือง ตำบลทุ่งมะพร้าว ซ.สามัคคี 3 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำเค็ม ตำบลบางม่วง 44 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหล่อยูง 89/4 ถ.เพชรเกษม ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำภี ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำแก่น ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะรุ่ย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรุใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่ากอ 22 ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางทอง ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อแสน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเตย ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนบปริง 20/3 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งมะพร้าว ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งคาโงก ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำน้ำผุด 10/1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำทองหลาง ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตำตัว ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคึกคัก 15/4 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองเคียน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะปง ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะไหล 20/3 ถ.เพชรเกษม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกระโสม ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหมาะ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะยาวใหญ่ 9/1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะพระทอง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 349 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพังงา 574 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
เทศบาลตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
เทศบาลเมืองพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลพังงา 436 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 166 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 374 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ 29/25 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา 82170
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ 52/3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
โรงพยาบาลบางไทร 12/1 ถ.สายตะกั่วป่า-กะปง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท้ายเหมือง ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า 172 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง 80/4 จ.พังงา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี 109/1 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะปง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะยาว 44 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 649 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านเตรียม ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางหว้า ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านหินลาด ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนคุระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนคุระบุรีวิทยาคม ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านคุระ ถ.เพชรเกษม ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านทุ่งรัก ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางติบ ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านคุรอด ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนทุ่งละออ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางครั่ง ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านนอกนา ถ.โคกยาง-ท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านตำหนัง ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางวัน ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โรงเรียนบ้านบางด้ง ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง