ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยูง ตำบลช้างซ้าย หมู่4 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังวัง ตำบลนาพรุ หมู่6 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ หมู่1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร หมู่3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสระ ตำบลท้ายสำเภา หมู่3 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้าง ตำบลช้างซ้าย หมู่5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 102 ถ.นคร-ทุ่งสง ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดหนองแตน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดพระเพรง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดแพร่ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านห้วยระย้า ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดไสมะนาว ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านห้วยยูง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
เรือนจำกลางพิเศษนครศรีธรรมราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ว่าการอำเภอพระพรหม ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 1 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดหนองแตน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดพระเพรง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดแพร่ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดเลียบ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดห้วยระย้า ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดโพธิ์นิมิตร ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท้ายสำเภา ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านพระเพรง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านวังวัว ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านนาสระ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านห้วยยูง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจจราจรพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระพรหม ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วัดท้ายสำเภา ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-378048
วัดพระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง