ค้นพบจำนวน 150 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทพราช 1 หมู่7 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่ขีด ตำบลสี่ขีด หมู่3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำฉา ตำบลเทพราช หมู่8 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแล ตำบลเสาเภา 146 หมู่8 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าหิน ตำบลเปลี่ยน 145/3 หมู่10 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าควาย ตำบลฉลอง หมู่1 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา 101/1 หมู่5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนใคร ตำบลกลาย หมู่9 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมพิบูลย์ ตำบลทุ่งปรัง 95 หมู่10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในดอน ตำบลฉลอง 142 หมู่5 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน 2/11 หมู่4 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาฝ้าย ตำบลทุ่งใส 72/1 หมู่7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาใหญ่ ตำบลเขาน้อย 74 หมู่5 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกล็ดแรด ตำบลสี่ขีด 83/2 หมู่4 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล ถ.สุราษฏร์-นครศรีฯ หมู่10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านในเพลา ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเขาตาสัก ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดสุชล ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดจอมทอง ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านยางโพรง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดเขาพนมไตร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านฉาง ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนอนุบาลโชติกร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านต้นจันทร์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านปลายทอน ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนวัดคงคาเลียบ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดขรัวช่วย ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดสุธรรมาราม ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดปากด่าน ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดคงคาวดี ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต (จินดามัยคุณ) ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนดอนใคร ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
เทคโนโลยีพาณิชยการสิชล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 424 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
หน่วยผสมเทียมอำเภอสิชล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
ที่ว่าการอำเภอสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดกลางพัฒนาราม ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดเขาฝ้าย ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดเขาตาสัก ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดสระสี่มุม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดสุชล(วัดทับขาม) ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดจอมทอง ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดวิเวกรัตนธัชมนี ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดประทุมทายการาม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดชลคีรีวราราม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดถ้ำเทียนถวาย ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดชมเพชรวนาราม(วัดเขาใหญ่) ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดคุมแป ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดคงคาเลียบ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดปัณณาราม ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดกลาง ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดเบิก ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
วัดขรัวช่วย ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดสุธรรมาราม ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดปากด่าน ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดคงคาวดี ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดสวนศิขรบรรพต ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
วัดดอนใคร ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
สถานีอนามัยบ้านเขาฝ้าย ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านสี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านจอมพิบูลย์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านเขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านท่าควาย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านต้นเหรียง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีอนามัยบ้านน้ำฉา ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านนาแล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีอนามัยตำบลเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
มัสยิดดารุ้ลอีบาดะห์ ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
มัสยิดดารุลอามาน(มัสยิดบ้านปลายทอน) ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
มัสยิดอัลมูฮัมมะดียะฮุ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
ปากน้ำสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
จุดชมวิวคุ้มผาเมือง ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
อ่าวท้องยาง ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดในเพลา ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดพลายดำ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง