ค้นพบจำนวน 120 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระพัง ตำบลเสาธง 422 หมู่7 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุดหง ตำบลหินตก หมู่5 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปัง ตำบลควนชุม 281 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม หมู่2 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำเนียบ ตำบลควนพัง 201 หมู่7 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถลุงทอง หมู่1 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนพัง ตำบลหินตก หมู่2 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลอง ตำบลควนพัง 56/1 หมู่5 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้หลา ตำบลหินตก หมู่9 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกคราม ตำบลทางพูน หมู่4 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนเก หมู่4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ 12 หมู่12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านท่าเจริญ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดธงทอง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดธาราวง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนเสาธงวิทยา ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 7 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านห้วยหาร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านป่าแชง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนดอนบอสโกพัฒนา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดสามัคยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดปลายสระ ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนอนุบาลสกุลดี ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านเกยเชน ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนอนุบาลร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านหนองกก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดควนชุม ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนสุนทราภิบาล ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดเขาน้อย ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดเทพมงคล ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนดรุณศึกษา ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดวัวหลุง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดควนเกย ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านหนองมาก ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนตระพังพิทยาคม ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
หน่วยกู้ภัยร่อนพิบูลย์ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานเทศบาลตำบลหินตก ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดเจริญธรรมาราม ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดธงทอง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดวิภาวดีรังสิตาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดพัฒนาราม ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดศรีพิบูลย์(วัดไม้หลา) ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสารีปุตตาราม(วัดป่าแชง) ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดเถลิงกิตติยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสามัคยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
วัดสโมสรสัทธาวาส ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดพิศาลนฤมิต ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดอรรถธรรมาราม(วัดใหม่) ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดเทพนมเชือด ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดประชุมชน ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดเทพมงคล ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดเขาน้อย ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดศรีอาชา ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดเนกขัมมาราม ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดสุวรรณรังษี ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดสุวรรณโฆษิต ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
วัดควนเกย ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านสระพัง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านพุดหง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านทุ่งหล่อ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านกลอง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านทำเนียบ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านปัง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านควนเกย ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
มัสยิดอัลกุบลอ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
มัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
เขาคูหา ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
น้ำตกคูหาสวรรค์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
น้ำตกวังศิลารักษ์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ทัณฑสถานเปิดเขาหมาก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
น้ำตกวังปริง ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
น้ำตกแม่เศรษฐี ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง