ค้นพบจำนวน 106 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวควน ตำบลปริก 19/1 หมู่3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าเขา ตำบลทุ่งสัง 234 หมู่2 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคล้า ตำบลปริก 324 หมู่1 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหิน ตำบลทุ่งสัง 255 หมู่4 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนฝามี ตำบลกรุงหยัน 162/2 หมู่1 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเพรียง ตำบลบางรูป 203 หมู่3 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไสหร้า ต.บางรูป ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสม็ดจวน ตำบลกุแหระ หมู่4 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งใหญ่ 333 ถ.วัดขนาน หมู่4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ 40 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง หมู่2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านบางรูป (ทุ่งใหญ่) ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดใหม่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดขนาน ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดควนคลังสวนสิทธาราม ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนทุ่งสังวิทยาคม ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านก่องาม ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนคล่องหมื่นเพชร ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนควนลำภู ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดควนสระบัว ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านใสใหญ่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดควน ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการะ ถ.หลักช้าง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านพอโกบ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ถ.ทุ่งสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านเกาะรอม ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านบางตะเภา ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านบางปรน ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านคลองโอม ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านบ่อปลา ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนวัดเสม็ดจวน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ถ.หลักช้าง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดประดิษฐาราม ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดใหม่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดมะเฟืองใต้ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดวังหิน ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดขนาน ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดภูเขาลำทัง ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดประสานมิตร(วัดทับวาย) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดควนสระบัว ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดไสใหญ่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดควน ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดภูเขาดิน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดประดู่หอม ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
วัดเสม็ดจวนใต้ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านไสหร้า ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยวังหิน ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านคลองเนียง ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านหนองใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านหน้าเขา ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านทุ่งแค ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านควนอุโบสถ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านไสยูงปัก ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านควนฝามี ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยเสม็ดจวน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
มัสยิดอันซอริสซุนนะฮ์ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
คริสตจักรทุ่งโหนด ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
คริสตจักรศิโอนที่ 9 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
คริสตจักรคลองสังข์ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
เอ.อาร์. เซ็นเตอร์ ถ.ทุ่งสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
แยกจันดี ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง