ค้นพบจำนวน 227 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย 111 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ตำบลเขาโร 162 หมู่2 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว หมู่3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยวน ตำบลที่วัง 3/10 หมู่8 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ 300 หมู่5 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำตก ตำบลน้ำตก 37 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ 95 หมู่5 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร 8 หมู่1 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทางข้าม ตำบลหนองหงส์ หมู่3 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอกช้าง ตำบลนาหลวงเสน 100 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนแร นาไม้ไผ่ หมู่2 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตูก ตำบลกะปาง 176 หมู่1 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเสาเหนือ ตำบลบางขัน 203/1 หมู่3 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้างปลา ตำบลที่วัง หมู่2 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว 149 หมู่9 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด หมู่1 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ 105/2 หมู่7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใต้ ตำบลนาหลวงเสน หมู่2 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาโร ตำบลเขาโร 70 หมู่5 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหงส์ 49 หมู่6 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ หมู่4 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนกรด 86 หมู่10 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะปาง 324 หมู่5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 261 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เทศบาลทุ่งสง 147 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 181 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง 147 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านเกาะปราง ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองตาม ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านคอกช้าง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านเขาตาว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดวังหีบ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านนาเกิดผล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดนิคมคีรี ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านคลองขุด ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านไสส้าน ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหน้าเขา ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนพาณิชยการทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนรัตนศึกษา ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนกาญจนศึกษา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนสตรีทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนมหาราช 3 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนอนุบาลทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเสริมปัญญา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเจริญวิทยา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนตันติวัตร ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านไสส้าน ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านจำปา ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดวังขรี ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านบ่อมอง ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดทุ่งส้าน ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านชายคลอง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดควนชม ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านหนองท่อม ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านวังยวน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงเรียนบ้านวังเต่า ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านนาพรุ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดกะโสม ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงเรียนอนุบาลคำแหง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงเรียนบ้านเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านคลองตูก ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงเรียนบ้านน้ำตก ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านวังธน ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
หมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตร.ตชด. 427 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
กองกำกับการ 2 กองตำรวจรถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เรือนจำอำเภอทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง