ค้นพบจำนวน 125 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก 140 หมู่6 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนจีน ตำบลจันดี 244/1 หมู่1 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย 186 หมู่2 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากน้ำ ตำบลฉวาง 56 หมู่5 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเขลียง ตำบลนาเขลียง 263 หมู่2 ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง 140 หมู่8 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย 111 หมู่8 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน หมู่9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว 64/1 หมู่8 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะเปียด ตำบลกะเปียด 7 อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง 24/1 หมู่1 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านห้วยปริก ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดกระเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนคลองไชย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านคลองขัน ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนบ้านป่าพาด (ปรีชามิตร) ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดควนยูง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดหาดสูง ถ.สายวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนเจริญมิตร ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนวัดไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดศิลา ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านโคกยาง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนอักษรวิทย์ ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนไพบูรย์วิทยา ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนอนุบาลอักษรวิทย์ ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านควน ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านนาเส ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนอนุบาลฉวาง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดม่วง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดโคกหาด ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนรัตน์อุปถัมภ์ ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านคลองปีก ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนวัดมะเฟือง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนสหวิทยาคาร ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนเจริญวิทย์ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 422 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
ที่ว่าการอำเภอฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง ถ.สายวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอฉวาง ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานป่าไม้อำเภอฉวาง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ถ.ลิ้มกาเฉื้อง ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดสุวรรณาราม ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดกระเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดนาเชลียง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดเพ็ญญาติ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดวังสะพาน ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80270
วัดควนยูง ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดห้วยทรายขาว ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดหาดสูง ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดลอยโพธิ์ธาราม ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดไม้เรียง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดบุญประสิทธิ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดศิลา ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดสามัคคีนุกูล ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดรังษีบุรณาราม ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
วัดราษฎร์บำรุง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วัดโคกหาด ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดม่วง ถ.ฉวางวิศิษฐ์ ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดควนมะปริง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดมะเฟือง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดเพ็ญมิตร ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วัดบ้านปากน้ำฉวาง ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีอนามัยบ้านห้วยปริก ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านทอนวังปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สถานีอนามัยบ้านควนสวรรค์ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สถานีอนามัยทานพอ ถ.สายวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีอนามัยบ้านนาเส ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีอนามัยบ้านปากน้ำ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีอนามัยบ้านสวนจีน ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง