ค้นพบจำนวน 82 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์ หมู่4 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านยาว ตำบลกำโลน หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก 90 หมู่6 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี 126 หมู่1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี 72 หมู่4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเสน ตำบลบ้านเกาะ 173 หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์ 100 หมู่2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง หมู่5 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี 178 หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนบ้านในเขียว 2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนบ้านในเขียว 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดสากเหล็ก ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนพิมพ์มณี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดป่ากิ่ว ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดหลวงครู ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดโทเอก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดเขาปูน ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดกำแพงถม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดโยธาธรรม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนวัดท้าวโทะ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงเรียนบ้านคลองแคว ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
หน่วยผสมเทียมอำเภอพรหมคีรี ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดมัชฌิมภูมิวราราม(วัดท่ายายหนี) ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดคงคาวง(วัดอ้ายเขียว) ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดโทธาวราราม ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดสากเหล็ก ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดอินทคีรี ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดป่ากิ่ว ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดหลวงครู ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดโทเอก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดเขาปูน ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดกำแพงถม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดโยธาธรรม ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดสะบ้าย้อย ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดใหญ่ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยบ้านดอนคา ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยอ้ายคู ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยนาเสน ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยบ้านน้ำแคบ ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยบ้านพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
เกาะปายู (เกาะหก) ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
น้ำตกวังลุง (น้ำตกสองรัก) ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
น้ำตกอ้ายเขียว ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
น้ำตกพรหมโลก ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
น้ำตกเขาหลวง ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีบริการน้ำมันปตท. ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมคีรี ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลพรหมคีรี ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลบุญญคาโต (รักษาผู้ติดยาเสพติด) ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
บ้านปลายอวน ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
พระตำหนักเมืองนคร ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
พระธาตุชัยมณีศรีฆะโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
อุทยานวิทยาศาสตร์ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4141-4016 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดเขาขุนพนม และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม หมู่3 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สีดารีสอร์ท 29/1 ถ.นอกท่า-ท่าแพ หมู่2 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 075-338346
สวนป่ารีสอร์ท 67/1 หมู่1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 085-0694807
พรหมโลก รีสอร์ท 86/3 หมู่1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 075-396314
น้ำตกอ้ายเขียว (ในเขียว) ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
น้ำตกวังลุง (น้ำตกสองรัก) หมู่6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
น้ำตกพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
วัดพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 075-396345 081-0819150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง